ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԻՍՍՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ


Բովանդակություն | Քարտեզ | Կազմ, տիտղոսաթերթ | Նախագիտելիք
Բնակավայրեր | Գողթն գավառ | Երնջակ գավառ | Նախճավան գավառ
 Շարուր գավառ | Ճահուկ գավառ | Հավելված | Օգտագործված գրականություն

Լուսանկարներ` 1-20 | 21-40 | 41-63

Բովանդակություն (ինչպես գրքում) | Վերջնատիտղոս


[էջ 224]

ԱՐԳԱՄ ԱՐԱՐԱՏԻ ԱՅՎԱԶՏԱՆ
ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԽՍՍՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈԻՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ
ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ՑՈԻՑԱԿ

Հրատ. խմբագիր՝ է. Դ. Շահնազարյան
Նկարիչ.՝ Լ. Խ. Խաչատրյան
Վերստուգող սրբագրիչ՝ Ռ. Բ. Մարգարյան

Գեղարվեստական և տեխնիկական խմբագրումը հեղինակինն է

АРГАМ АРАРАТОВИЧ АЙВАЗЯН
АРМЯНСКИЕ ПАМЯТНИКИ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
СВОДНЫЙ КАТАЛОГ

(На арм. языке)
Издательство «Айастан», Ереван, 1986


«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան— 9, Իսահակյան 28։
Издательство «Айастан», Ереван-9, ул. Исаакяна, 28

ՀՍՍՀ հրատարակչությունների, պոլիգրաֆիայի և գրքերի առևտրի պետական կոմիտեի № 1 տպարան, Երևան, Ալավերդյան 65:

Типография № 1 Госкомитета Арм. ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Ереван, ул. Алавердяна, 65.

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները (համահավաք ցուցակ)
Երևան, «Հայաստան» 1986թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice