ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԻՍՍՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ


Բովանդակություն | Քարտեզ | Կազմ, տիտղոսաթերթ | Նախագիտելիք
Բնակավայրեր | Գողթն գավառ | Երնջակ գավառ | Նախճավան գավառ
 Շարուր գավառ | Ճահուկ գավառ | Հավելված | Օգտագործված գրականություն

Լուսանկարներ` 1-20 | 21-40 | 41-63

Բովանդակություն (ինչպես գրքում) | Վերջնատիտղոս


[էջ 222]

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈԻՆ

Նախագիտելիք 3
Նախիջևանի ԻՍՍՀ բնակավայրերը 13
ԳՈՂԹՆ ԳԱՎԱՌ 17
Գեղերեցիկ կամ Նիգիդեհ 20
Վերին Գէտ կամ Վարակերտ 20
Ագուլիս 20
Ստորին կամ Դաշտ Ագուլիս 32
Որդուար (Օրդուբադ) 35
Գանձակ 37
Անապատ 37
Ներքին Հանդամեջ 38
Քիլիթ 39
Քոթամ 39
Բ ազմառի 39
Տրունյաց 39
Ոբևան կամ Օբևանիս 40
Քաղաքիկ 41
Տրունիս կամ Տրունիք 42
Տանակերտ 43
Բերդակ 43
Դիսար 44
Վանանդ 45
Խողվանի կամ Խողուանք 45
Դաստակ 46
Ռամիս 46
Գյուղատեղի 48
Ցղնա 48
Մցգուն կամ Մզկուն 51
Գիլնեակ կամ Թիլլեակ 51
Նորակերտ կամ Նոր Գիուտ 51
Ըզնմեր կամ Աղնամիր 52
Խուրս 53
Նավասար 53
Մեսրոպավան 54
Գյուլում գյուլում կամ Գալիս եմ, գալիս եմ 55
Ողոհի կամ Աղահեցիկ 56
Բիստ 57
Շրջու կամ Սրջու 59
Փառակա 62
Բոհրուտ կամ Բեխրուտ 64
Բղև 64
Ովդու 64
Գիրան 64
Ազատ 65
Վերին Ազա 66
Դեր 67
Ներքին Ազա 67
Սմբատան Դիզա 68
Խոսրովի դղյակ 69
Բեհրադ 70
ԵՐՆՋԱԿ ԳԱՎԱՌ 70
Գուգավանք կամ Լաքաթաղ 71
Զավաչրի կամ Զուվալա 71
ԱրևԷք կամ Արավսա 71
Վան կամ Միլախ 72
Վաղավեր կամ Վահմազիար 72
Թեղեակ 72
Շահկերտ 72
Բերդիկ 75
Երնջակ 75
Երնջակի ս. Գևորգ 76
Նորաշեն 77
Մազրա 79
Վերին Անկուզիք 79
Միջին Անկուզիք 80
Ներքին Անկուզիք 81
Խոշակունիք կամ Խաչկաշեն 82
Նոր Փորադաշտ 82
Հին Փորադաշտ 83
Թագավորամարգ 85
Գաղ 85
Մայրեակ կամ Ջարաշուր 89
Շոռոթ 89
Քռնա 96

[էջ 223]

Ապարաններ 97
Սալիթաղ 97
Աբրակունիս 97
Ռապատ 100
Խաչափարախ 100
Նահաջիր 101
Սուրմալիկ 102
Կոյնուկ 102
Տերեկունք 102
Հին Զուղա 103
Ջուղայի Դաշտ 107
Ամառաշեն 108
Արազին 108
ՆԱԽՃԱՎԱՆ ԳԱՎԱՌ 109
Խրամ 111
Աստապատ 112
Նախիջևան .112
Բոյուկդուզ 115
Ալիապատ 115
Եմխանա 116
Քյուլ Թափա 116
Վերին Ուզունոբա 117
Ներքին Ոզունոբա 117
Շմրթան 117
Լենինապատ 117
Ազնաբերդ 118
Գարագուշ 120
Հաջիվար 121
Տամբատ 121
ՇԱՐՈԻՐ ԳԱՎԱՌ 123
Վերին կամ Ուլիա Նորաշեն 125
Գյուղատեղի 127
Հին կամ Ավերակ Դաշարխ 128
Կարաբաղլար 129
Շահթախտ 130
Շորթափա 131
Անի 132
Քեշխա 132
ՃԱՀՈԻԿ ԳԱՎԱՌ 132
Վասակակերտ 133
Ճահուկ 133
Որդոք 134
Պահեստ 134
Նորբերդ 135
Թամաշաղ 135
Խախ 135
Գայլակալ 136
Թաթերք 136
Ծավալք 136
Սաղուասոնք 137
Ձաղա 137
Հեծանա 137
Շամեն կամ Շադա 137
Օծոփ 138
Շահապունիք 140
Քյոլք 142
Ագարակ 143
Խոռունի կամ Խոռնի 143
Բաբոնք կամ Բաբունք 144
Աղու 144
Զուր կամ Նորա Մազրա 144
Նորս կամ Նորագյուղ 145
Արինջ 148
Ակոռի կամ Հին Արինջ 149
Կարմիր Արոտավայր 149
Արմավաշեն 150
Անուշավան 150
Կուքի 151
Խոզրամիր 153
Զարին 154
Կժաձոր 154
Գոմեր կամ Գյոմուր 155
Ոփիք կամ «Մարնի փոշտ» 157
Բջնակ 158
Եզատունք 158
Խանզիրակ կամ Խնձորակ 158
Աղտավ 159
Արքոյքայ . 159
Բաթաբաթ 159
Ցեցիկ 160
Հավելված 161
Օգտագործված գրականություն  
Մատենագիտություն 164
Լուսանկարներ 167

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները (համահավաք ցուցակ)
Երևան, «Հայաստան» 1986թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice