ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԻՍՍՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ


Բովանդակություն | Քարտեզ | Կազմ, տիտղոսաթերթ | Նախագիտելիք
Բնակավայրեր | Գողթն գավառ | Երնջակ գավառ | Նախճավան գավառ
 Շարուր գավառ | Ճահուկ գավառ | Հավելված | Օգտագործված գրականություն

Լուսանկարներ` 1-20 | 21-40 | 41-63

Բովանդակություն (ինչպես գրքում) | Վերջնատիտղոս


[Կազմ]

[էջ 1]

ՀՍՍՀ ՊԱՏՄՈԻԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈԻՅԹԻ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԻՍՍՀ

Հայկական

հուշարձանները

(Համահավաք ցուցակ )

 

ԱՇԽԱՏԱՍԻՐՈՒԹՅԱՄԲ
ԱՐԳԱՄ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ

 

ԵՐԵՎԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» 1986

[էջ 2]

Գիրքը հրատարակության են երաշխավորել՝
ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Լ.Ս. Խաչիկյանը պատմական
գիտությունների դոկտոր Բ. Ա. ՈԻԼՈԻԲԱԲՅԱՆԸ

 

Սյվազյան Ա. Ա.
Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները։ Համահավաք ցուցակ/ խմբ. Բ. Ա. Ուլուբաբյան.— Եր.։ Հայաստան, 1986,—224 էջ, 28 թ. նկ,։

Վերնախորագր.՝ ՀՍՍՀ պատմ, և մշակույթի հուշարձանների պահպանման ընկ.

Աշխատությունն աոաջին անգամ ի մի հավաքած և որոշակի համակարգով ներկայացնում է Նախիջևանի ԻՍՍՀ տարածքում հնագույն ժամանակներից մինչև XX դ. կառուցված և մեր օրերը հասած հայկական պատմաճարտարապետական, հնագիտական հուշարձանները։ Այն մատենագիտական ու աղագիտական ուղենիշի արժեք ունենալուց բացի օժտված է ճանաչողական, ինչպես նաև փաստաթղթի հատկանիշներով։

Աշխատությունը կօժանդակի նկարագրված հուշարձանների հետագա հանգամանալից ուսումնասիրություններին, կդ յուրացնի մասնագետների, Նախիջևանի երկրամասի պատմությամբ ու արվեստով, ճարտարապետական ու հնագիտական ժառանգությամբ զբաղվողների աշխատանքները։

ՀՍՍՀ պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության ընկերություն, 1986

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները (համահավաք ցուցակ)
Երևան, «Հայաստան» 1986թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice