ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԻՍՍՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ


Բովանդակություն | Քարտեզ | Կազմ, տիտղոսաթերթ | Նախագիտելիք
Բնակավայրեր | Գողթն գավառ | Երնջակ գավառ | Նախճավան գավառ
 Շարուր գավառ | Ճահուկ գավառ | Հավելված | Օգտագործված գրականություն

Լուսանկարներ` 1-20 | 21-40 | 41-63

Բովանդակություն (ինչպես գրքում) | Վերջնատիտղոս


[էջ 206]

Նկ. 41 Տամբատի ս. Հավհաննես եկեղեցու զանգակատունը

[էջ 207]

Նկ. 42 Ճահուկի ս. Հովհաննես եկեղեցին

[էջ 208]

Նկ. 43 Արբա բերդի աշտարակներից մեկի մնացորդները

[էջ 209]

Նկ. 44 Սաղուասոնքի կամուրջը Սաղուասոնք վտակի վրա

Նկ. 45 Օծոփի ս. Աստվածածին վանքը հարավ արևելքից

[էջ 210]

Նկ.46 Շահապոնք բերդի միջնաբերդը

Նկ. 47 Ագարակի ս. Խաչ վանքի ավերակները հյուսիս արևմուտքից

[էջ 211]

Նկ. 48Կուքի ս. Նշան կամ Հազարաբյուրաց վանքը հյուսիս արևելքից

Նկ. 49 Բջնակի Հին տան կամ Քարե տան ձկնակերպ վիշապակոթողը

[էջ 212]

Նկ. 50 Բջնակի Հին տան կամ Քարե տան ընդհանուր տեսքը

[էջ 213]

Նկ. 51 Ողոհիի կամ Աղահեցիկի կամուրջը

Նկ. 52 Որդուարի ս. Ստեփանոս եկեղեցին հյուսիսից

[էջ 214]

Նկ. 53 Մի հատված Քաղաքիկից՝ կենտրոնական մասում զանգակատնով եկեղեցին և Գևորգյանների եռահարկ բնակելի տունը (1910-ական թվականներին)

Նկ. 54 19-րդ դ. վերջերի եռահարկ բնակելի տուն Ցղնայում

[էջ 215]

Նկ. 55 Նորսի ս. Երրորդություն եկեղեցին հյուսիս արևմուտքից

Նկ. 56 Քյոլքի ս. Գրիգոր եկեղեցին արևմուտքից

[էջ 216]

Նկ. 57 19-րդ դ. եռահարկ բնակելի տան ավերակ Ցղնայի Տամբրի թաղամասում

Նկ. 57ա Նոր Փորադաշտի ս. Գևորգ եկեղեցու ավերակը հարավից

[էջ 217]

Նկ. 58 Մովսիսյանների երկհարկ բնակելի տունը Ցղնայում (1862թ.)

[էջ 218]

Նկ. 59 խաչքար Փառակայից՝ 10-11-րդ դդ.

[էջ 219]

Նկ. 60 խաչքարեր Օշոփից (12-13-րդ դդ.)

[էջ 220]

Նկ. 61 Նորաշենի ս. Աստվածածին վանքի ընդհանուր տեսքը

Նկ. 61ա Ճահուկի ս. Շողակաթ եկեղեցու մնացորդները մինչև 1982թ. հիմնահատակ ավերումը

[էջ 221]

Նկ. 62 Գոմերի (Գենենիքի) ս. Գրիգոր եկեղեցին արևմուտքից

Նկ. 63 Վերին Ազայի եկեղեցու ավերակը

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները (համահավաք ցուցակ)
Երևան, «Հայաստան» 1986թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice