ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԻՍՍՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈԻՆ

Քարտեզ

Տիտղոսաթերթ

Նախագիտելիք

Նախիջևանի ԻՍՍՀ բնակավայրերը

ԳՈՂԹՆ ԳԱՎԱՌ

Գեղերեցիկ կամ Նիգիդեհ
Վերին Գետ կամ Վարակերտ
Ագուլիս
Ստորին կամ Դաշտ Ագուլիս
Որդուար (Օրդուբադ)
Գանձակ
Անապատ
Ներքին Հանդամեջ
Քիլիթ
Քոթամ
Բազմառի
Տրունյաց
Ոբևան կամ Օբևանիս
Քաղաքիկ
Տրունիս կամ Տրունիք
Տանակերտ
Բերդակ
Դիսար
Վանանդ
Խողվանի կամ Խողուանք
Դաստակ
Ռամիս
Գյուղատեղի
Ցղնա
Մցգուն կամ Մզկուն
Գիքնեակ կամ Թիլչեակ
Նորակերտ կամ Նոր Գիուտ
Ըզնմեր կամ Աղնամիր
Խուրս
Նավասար
Մեսրոպավան
Գյուլում գյուլում
կամ Գալիս եմ, գալիս եմ

Ողոհի կամ Աղահեցիկ
Բիստ
Շրջու կամ Սրջու
Փառակա
Բոհրուտ կամ Բեխրուտ
Բղև
Ովդու
Գիրան
Ազատ
Վերին Ազա
Դեր
Ներքին Ազա
Սմբատան Դիզա
Խոսրովի դղյակ
Բեհրադ

ԵՐՆՋԱԿ ԳԱՎԱՌ

Գուգավանք կամ Լաքաթաղ
Զավաչրի կամ Զուվալա
ԱրևԷք կամ Արավսա
Վան կամ Միլախ
Վաղավեր կամ Վահմազիար
Թեղեակ
Շահկերտ
Բերդիկ
Երնջակ
Երնջակի ս. Գևորգ
Նորաշեն
Մազրա
Վերին Անկուզիք
Միջին Անկուզիք
Ներքին Անկուզիք
Խոշակունիք կամ Խաչկաշեն
Նոր Փորադաշտ
Հին Փորադաշտ
Թագավորամարգ
Գաղ
Մայրեակ կամ Ջարաշուր
Շոռոթ
Քռնա
Ապարաններ
Սալիթաղ
Աբրակունիս
Ռապատ
Խաչափարախ
Նահաջիր
Սուրմալիկ
Կոյնուկ
Տերեկունք
Հին Զուղա
Ջուղայի Դաշտ
Ամառաշեն
Արազին

ՆԱԽՃԱՎԱՆ ԳԱՎԱՌ

Խրամ
Աստապատ
Նախիջևան
Բոյուկդուզ
Ալիապատ
Եմխանա
Քյուլ Թափա
Վերին Ուզունոբա
Ներքին Ոզունոբա
Շմրթան
Լենինապատ
Ազնաբերդ
Գարագուշ
Հաջիվար
Տամբատ

ՇԱՐՈԻՐ ԳԱՎԱՌ

Վերին կամ Ուլիա Նորաշեն
Գյուղատեղի
Հին կամ Ավերակ Դաշարխ
Կարաբաղլար
Շահթախտ
Շորթափա
Անի
Քեշխա

ՃԱՀՈԻԿ ԳԱՎԱՌ

Վասակակերտ
Ճահուկ
Որդոք
Պահեստ
Նորբերդ
Թամաշաղ
Խախ
Գայլակալ
Թաթերք
Ծավալք
Սաղուասոնք
Ձաղա
Հեծանա
Շամեն կամ Շադա
Օծոփ
Շահապունիք
Քյոլք
Ագարակ
Խոռունի կամ Խոռնի
Բաբոնք կամ Բաբունք
Աղու
Զուր կամ Նորա Մազրա
Նորս կամ Նորագյուղ
Արինջ
Ակոռի կամ Հին Արինջ
Կարմիր Արոտավայր
Արմավաշեն
Անուշավան
Կուքի
Խոզրամիր
Զարին
Կժաձոր
Գոմեր կամ Գյոմուր
Ոփիք կամ «Մարնի փոշտ»
Բջնակ
Եզատունք
Խանզիրակ կամ Խնձորակ
Աղտավ
Արքոյքայ
Բաթաբաթ
Ցեցիկ
Հավելված

Օգտագործված գրականություն։ Մատենագիտություն

Լուսանկարներ` 1-20 | 21-40 | 41-63

Բովանդակություն (ինչպես գրքում)

Վերջնատիտղոս

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները (համահավաք ցուցակ)
Երևան, «Հայաստան» 1986թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice