ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԻՍՍՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ


Բովանդակություն | Քարտեզ | Կազմ, տիտղոսաթերթ | Նախագիտելիք
Բնակավայրեր | Գողթն գավառ | Երնջակ գավառ | Նախճավան գավառ
 Շարուր գավառ | Ճահուկ գավառ | Հավելված | Օգտագործված գրականություն

Լուսանկարներ` 1-20 | 21-40 | 41-63

Բովանդակություն (ինչպես գրքում) | Վերջնատիտղոս


[Էջ 164]

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Աբրահամ կաթողիկոս Կրետացիոյ Պատմութիւն անցիցն իւրոյ եւ Նատր-Շահին պարսից, Էջմիածին, 1870։

2. Առաքելյան Ա., Հայ ժողովրդի մտավոր մշակույթի զարգացման պատմություն, հատ. 2, Եր., 1964։

3. Ակինյան Ն., Յովնաթան Նաղաշ եւ Նաղաշ Յովնաթանեանք եւ իրենց բանաստեղծական եւ նկարչական աշխատութիւնք, Վիեննա, 1911։

4. Ալիշան Ղ., Այրարատ, Վենետիկ, 1890։

5. Ալիշան Ղ., Սիսական, Վենետիկ, 1893:

6. Այվազյան Ա., Նախիջևանի պատմաճարտարապետական հուշարձանները, Եր., 1978։

7. Այվազյան Ա., Ագուլիս, Եր., 1984:

8. Այվազյան Ա., Ջուղա, Եր., 1984։

Նույնի՝

9. Նյութեր Նախիջևանի հայկական պատմական հուշարձանների վերաբերյալ, «Պատմաբա— բանասիրական հանդես», N 2, 1971, էջ 271—277։

10. Նյութեր Նախիջևանի պատմական գյուղերի տեղագրության և պատմական հուշարձանների վերաբերյալ, «ՊԲՀ», N 2, 1972, էջ 258 — 266։

11. Նախնադարյան կայան Նախիջևանի ԻՍՍՀ հյուսիսում, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», N 3, 1974, էջ 234—241։

12. Նախիջևանի միջնադարյան հուշարձանները, «Հայաստանի բնություն», պրակ 1-ին, 1975, էջ 37—40։

13. Գրիչք Գողթնի և նրա շրջակայքի, «Հայաստանի աշխատավորուհի», 1973, N 4, էջ 28 —29:

14. Ագուլիսը և նրա հրաշալիքները, «Հայաստանի բնություն», պրակ 2-րդ, 1974, էջ 45 — 47։

15. Նախիջևանի գոգավորությունը որպես Անդրկովկասի երկրագործության մշակույթի վաղեմի բնօրրան, «Հայաստանի բնություն», պրակ 3-րդ, 1975, էջ 43 — 45։

16. Օծոփի և Կուքիի հուշարձանները, «ՊԲՀ», N 2, 1976, էջ 257 — 265,

17. Աբրակունիսի սուրբ Կարապետ վանքի, «Էջմիածին», հուլիս, 1976, էջ 45 — 52։

18. Երնջակ բերդը, «Հայաստանի բնություն», պրակ 4-րդ, 1973, էջ 42 — 43։

19. Արբա և Ճահուկ բերդերը, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 9, 1976, էջ 87 — 95:

20. Ջուղան և նրա պատմական հուշարձանները, «Հայաստանի բնություն», պրակ 2-րղ, 1976, էջ 34-37:

21. Զնաբերդի ս. Գրիգոր եկեղեցու որմնանկարները, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», N 1, 1977, էջ 246 — 252:

22. Շոռոթի և Գազի ճարտարապետական հուշարձանները, «Էջմիածին», մայիս, 1977, էջ 46—56։

[Էջ 165]

23. Բուսական զարդամոտիվները Հովնաթանյանների որմնանկարչական արվեստում, «Հայաստանի բնություն», պրակ 1-ին, 1977, էջ 31 — 35։

24. Գողթն գավառի Բիստ ավանի ճարտարապետական հուշարձանները, «ՊԲՀ», N 1, 1978, էջ 227—233։

25. Ագուլիսի ճարտարապետական հուշարձանները, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 2, 1978, էջ 71—86։

26. Նախիջևանի ճարտարապետական հուշարձանների XVII դարի պատկերաքանդակները, «Երևանի համալսարան», N 1, 1978, էջ 28—31։

27. Նախիջևանի կամուրջները, «Երևանի համալսարան», N 2, 1978, էջ 24 — 27։

28. Ազնաբերդ, «Երևանի համալսարան», N 3, 1978, էջ 23 — 27։

29. Ցղնայի ճարտարապետական հուշարձանները, «Էջմիածին», մարտ, 1978, էջ 49 — 56, Հուլիս, 1979, էջ 47 — 51։

30. Շնորհալից վարպետքն իմաստունք..., «Գարուն», N 8, 1978, էջ 81—84։

31. Ռամիսի եկեղեցին և նրա վիմագրությունները, «ՊԲՀ», N 3, 1979, էջ 182 — 188։

32. Երնջակ բերդը, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 2, 1979, էջ 61 — 73։

33. Փառակայի ճարտարապետական հուշարձանները, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», N 1, 1979, էջ 207 — 216։

34. Մեսրոպավանի, Շրջուի, Ողոհիի և Նորակերտի ճարտարապետական հուշարձանները, «Էջմիածին», փետրվար-մարտ, 1980, էջ 90 — 98։

35 Նավասարի ժայռապատկերները, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 2, 1980, էջ 45—53։

36. Նորաշենի ճարտարապետական հուշարձանները, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 8, 1980, էջ 110—115։

37. Նորահայտ վիմագիր Նախիջևանից, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 6, 1980, էջ 115—119:

38. Ագուլիսի և Ցղնայի պատկերաքանդակները, «Գարուն», N 8, 1981, էջ 81—86։

39. Գրիգորյան Գ., Աստապատի և նրա վանքերը, «Էջմիածին», դեկտեմբեր, 1963։

40. Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյցի», Եր., 1963։

41. Զաքարիա Ագուլեցու օրագրությանը, Եր., 1938։

42. Թաղիադյան, Մ., Ճանապարհորդութիւն ի Հայս, հատ. 1-ին, Կալկաթա, 1847։

43. ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, կազմեց՝ Լ. Խաչիկյանը, Եր։, 1950։

44. ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, մասն առաջին, կազմեց Լ. Խաչիկյանը, Եր., 1955, Մասն երկրորդ, Եր., 1958։ Մասն երրորդ, Եր., 1967,

45. Լալայան Ե., Գողթն կամ Օրդուբադի Վերին Ագուլիսի ոստիկանական շրջան (առանձնատիպ «Ազգագրական հանդեսից»), Թիֆլիս, 1904։

46. Լալայան Ե., Նախիջևանի ոստիկանական շրջան կամ Նախճավան (առանձնատիպ «Ազգագրական հանդեսից»), Թիֆլիս, 1906։

47. Էփրիկյան Լ., Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հատ. Ա, Վենետիկ, 1903։

48. Լեո, Հայոց պատմություն, հատ., Գ, Եր., 1946։

49. Խորենացի Մ., Պատմություն հայոց, Եր., 1968։

50. Հակոբյան Հ., Ուղեգրություններ, հատ., Ա, Եր., 1932։

51. Կալվածագրեր և տնտեսական այլ գործարքների վերաբերյալ արխիվային վավերագրեր, պրակ 1-ին, կազմեց Հար. Աբրահամյանը, Եր., 1941։

52. Հասրաթյան Մ., Աստապատի վանքի ճարտարապետական համալիրը, «ՊԲՀ» N 1, 1975, էջ 126—148:

53. Հովսեփյան Գ., Խաղբակեանք կամ Պռոշեանք հայոց պատմաթեան մեջ, մասն 1-ին, Վաղ—պատ, 1928։ Մասն 2-րդ, Երուսաղեմ, 1942։ Հատոր Գ, Նիւ-Եորք, 1944։

[Էջ 166]

54. Ղազարյան Մ., Հայ կերպարվեստը XVII— XVIII դարերում, Եր., 1974։

55. Ղանալանյան Ա., Ավանդապատում, Եր., 1969։

56. Մարտիկյան Ե., Հայ կերպարվեստի պատմություն, գիրք Ա, Եր., 1971։

57. Տեր—Մովսիսյան Մեսրոպ (Մագիստրոս), Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց (անտիպ), Երևանի մաշտոցյան Մատենադարան։

58. Ոսկեան Հ., Վասպուրականի — Վանի վանքերը, Բ մաս, Վիեննա, 1942։

59. Հ. Միքայել Վ. Հովհանեսեան, Հայաստանի բերդերը, Վենետիկ, 1970։

60. Պատմութիւն Առաքել վարդապետի Դաւրիժէեցւոյ, Վաղ-պատ, 1896։

61. Սամվեկյան Խ., Հին Հայաստանի կուլտուրան, հատ, 1-ին, Եր., 1931.

62. Սեդրակյան Ա., Հնութիւնք հայրենեաց ի գավառին Երնջակու, Վաղարշապատ, 1872։

63. Սմբատյան Մ., Նկարագիր սուրբ Կարապետի վանքից Երնջակայ և շրջակայից նորա, Տփխիս, 1904։

64. Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Պատմութիւն նահանգին Սիսական, ի լոյս ընձայեած Մկրտիչ Էմին, Մոսկվա, 1861։

65. Վրայր Ա., Զուղա, «ՊԲՀ», N 4, 1967, էջ 169—180։

66. Փափազյան Մ., Հնութիւնք վանօրկից Գողթան գաւառ, Վաղարշապատ, 1890։

67. Абибулаев О. Археологические раскопки Кюль-тепе, Б., 1959.

68. Алекперов А. Исследования по археологии и этнографии Азербайджана, Б., 1960.

69. Архитектура Азербайджана, эпоха низами, Москва—Баку, 1947.

70. Айвазян А. А. Памятники армянской архитектуры Нахичеванской АССР, Ереван, 1981.

71. Материалы для описания местностей и племень Кавказа, вып. 2 (II отдел), Тифлис, 1882.

72. Мещанинов И. И. Краткие сведения о работах археологической экспедиции в Нагорном Карабахе и Нахичеванском крае, Сообщение ГАИМК, I, Л., 1926.

73. Миллер А. А. Археологические исследования в Нахичеванской республике летом 1926 г., Сообщение ГАИМК, I, Л., 1926.

74. Озаровский И. Военное обозрение Закавказье, СПб., 1883.

75. Озаровский И. Материалы для военного обозрения Эриванской губерни, Тифлис. 1890.

76. Обозрение российских владений за Кавказом, часть III, IV, СПб., 1836.

77. Сборник сведений о Кавказе, том V, часть I, Тифлис, 1880.

78. Статистическое описание Нахичеванской провинции, СПб, 1883.

79. Сысоев В. М. Нахичевань на Араксе и древности Нах. АССР (отчет о поездке летом 1926), «Известия Азкомстариса», вып. 4, тетрадь 2, стр. 87—121.

80. Сысоев В. М. Нахичеванский край — Нах АССР (отчет о поездке летом 1927), «Известия Азкомстариса», вып. 4, тетрадь 2, стр. 123—215.

81. Тер-Аветисян С. Город Джуга, Тифлис, 1937.

82. Тер-Аветисян С. К археологическому обследованию Хараба-Гиляна, Тифлис, 1927.

83. Шопен И. Исторические памятники Армянской области, СПб, 1852.

84. Щеблыкин И. Памятники Азербайджанского зодчества эпохи Низами (материалы), Б., 1943.

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները (համահավաք ցուցակ)
Երևան, «Հայաստան» 1986թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice