ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Արմեն Այվազյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Previous | Բովանդակություն | Next

[էջ 259]

Արմեն Այվազյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈԻԹՅԱՆ ԼՈԻՍԱԲԱՆՈԻՄԸ

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈԻԹՑԱՆ ՄԵՋ

(ՔՆՆԱԿԱՆ ՏԵՍՈԻԹՅՈԻՆ)

 

ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ АРМЕНИИ В

АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

(КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

 

THE HISTORY OF ARMENIA AS PRESENTED IN

AMERICAN HISTORIOGRAPHY

(A CRITICAL SURVEY)

Շարվածքը և ձևավորումը՝
«Մագաղաթ» հրատարակչության

Հանձնված է շարվածքի 17.10.98: Ստորագրված է տպագրության 17.11.98: Գրաչափը 60x84, 1/16: Թուղթ օֆսեթ 1: Տառատեսակը «Գրքի սովորական»: 16,2 տպագրական մամուլ:

«Հայինֆո» գործակալության «Արտագերս» հրատարակչություն: Երևան Ւսահակյան 28, հեռ. 526416, 528530:

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Այվազյան, Ա.,Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ. - Եր.։ «Արտագերս» հրատ., 1998. 258 էջ։
Տրամադրել է՝ Արմեն Այվազյան
Scanned: Լինա Քամալյան
OCR: Լինա Քամալյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice