ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Արմեն Այվազյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

| Բովանդակություն | Next

[էջ 1]

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ
ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Նվիրում եմ պապիս՝
նորբայազետցի Մկրտիչ Արշակի Այվազյանի
պայծառ հիշատակին

 

Savoir pour prevoir
(ճանաչի՛ր, որպեսզի կանխատեսե´ս)
Օգյուստ Կոնտ (1798-1857)

[էջ 2]

АРМЕН АЙВАЗЯН

ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ АРМЕНИИ В
АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

(КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

 

Armen Aivazian
The History of Armenia as Presented in American
Historiography

(A Critical Survey)

 

YEREVAN – 1998

[էջ 3]

ԱՐՄԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈԻԹՅԱՆ
ԼՈԻՍԱԲԱՆՈԻՄԸ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԳՐՈԻԹՅԱՆ ՄԵՋ

(ՔՆՆԱԿԱՆ ՏԵՍՈԻԹՅՈԻՆ)

ԵՐԵՎԱՆ - 1998

[էջ 4]

ԴՏՀ 941(479.25) + 970/980
ԳՄԴ 63– 3 (2Հ) + 63. 3 (7 ԱՄՆ)
Ա551

Գիրքը հրատարակության է երաշխավորել
Երևանի Պետական համալսարանի
Պատմության ֆակուլտետի
գիտական խորհուրդը

Այվազյան, Ա.

Ա 551 Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ. - Եր.։ «Արտագերս» հրատ., 1998. 258 էջ։

Մենագրությունը վերլուծում է Հայաստանի պատմության լուսաբանումները՝ ժամանակակից ամերիկյան պատմագրության մեջ։ Հեղինակը հատուկ ուշադրություն է նվիրել աշխարհաքաղաքականության, Սառը պատերազմի և թուրքական քարոզչության՝ ամերիկյան հայագիտության վրա ունեցած ազդեցություններին։

Նախատեսված է պատմաբանների, արևելագետների, միջազգայնագետների, ինչպես նաև՝ ընթերցող լայն շրջանների համար։

Ա 0503020913 98 ԳՄԴ 63. 3 (2Հ)+63. 3 (7ԱՄՆ)

0038(01)98

© Ա. Այվազյան, 98 թ.

©«Արտագերս» հրատարակչություն, 98 թ

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Այվազյան, Ա.,Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ. - Եր.։ «Արտագերս» հրատ., 1998. 258 էջ։
Տրամադրել է՝ Արմեն Այվազյան
Scanned: Լինա Քամալյան
OCR: Լինա Քամալյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice