ArmenianHouse.org - Armenian Literature, History, Religion
ArmenianHouse.org in ArmenianArmenianHouse.org in  English

Because of multiple languages used in the following text we had to encode this page in Unicode (UTF-8) to be able to display all the languages on one page. You need Unicode-supporting browser and operating system (OS) to be able to see all the characters. Most of the modern browsers (IE 6, Mozilla 1.2, NN 6.2, Opera 6 & 7) and OS's (including Windows 2000/XP, RedHat Linux 8, MacOS 10.2) support Unicode.

Вартан Григорян

ИСТОРИЯ АРМЯНСКИХ КОЛОНИЙ УКРАИНЫ И ПОЛЬШИ
(АРМЯНЕ В ПОДОЛИИ)

Previous | Содержание | Next

[стр. 257]

ЛИТЕРАТУРА

I. РУКОПИСНЫЕ ПЕРВОИСТОЧНИКИ

Институт древних рукописей им. Маштоца — «Матенадаран» при Совете Министров Арм. ССР, рукописи №№ 1496, 1689, 1778, 3706, 3965, 5176, 5350, 5655, 7050, 7498, 8158, 8520, 9436, 9488, 9655, 10812.

Матенадаран им. Маштоца, архивный отдел, фонд армянской церкви города Львова, папка № 246, документы 1—6.

Матенадаран им. Маштоца, архивный отдел, Католикосский архив, папка № 29, документ 5, папка 207, документ 2380.

Библиотека армянской конгрегации мхитаристов в Вене, рукопись № 453.

Научно-исследовательский институт древних рукописей им. К. Кекелидзе Академии наук Грузинской ССР, фонд армянских рукописей, рукопись № 287.

Центральный Государственный Исторический архив Украинской ССР, оп. 1, фонд 39, ед. хр. 8, 11, 14, 15, 20—22, 24—37, 40—42, 157—158.

Центральный Государственный Исторический архив Украинской ССР во Львове, фонд 1, т. 339, фонд 475, ед. хр. 78, ф. 9, оп.1, т. 336, стр. 980—981.

Библиотека музея X. X. Чарторыских в Кракове, рук. №№ 3543, 3545.

Библиотека Ягеллонского университета в Кракове, рук. №№ 12, 5445.

Библиотека Оссолиньского института во Вроцлаве, рук. № 58/531.

2. НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Աբրահամյան Ա. Գ՝., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, հ. Ա, Երե-

վան, 1964։

Աբրահամյան Վ. Ա., Արհեստները և համքարական կազմակերպությունները Հայաստանում IX-XIII դդ., Երևան, 1946։

Աբրահամյան Վ. Ա., Արհեստները Հայաստանում IV—XVIII դդ., Երևան, 1956։

Աբրահամյան Վ. Ա., Հայ համքարությունները Անդրկովկասի քաղաքներում (18—20-րդ

դարի սկիզբը), Երևան, 1971։

Ագոնց Ստեփաննոս Գյուվեր, Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի Ասիոյ. Եւրոպիոյ. Ափրիկիոյ. և Ամերիկոյ, մասն երկրորդ, Եւրոպիա, հատ. Բ, Վենետիկ, 1802։

Ալիշան Ղ.., Կամենից, Տարեգիրք հայոց Լեհաստանի և Ռումենիոյ հաւաստչեայ յաւելուածովք, Վենետիկ, 1896։

Ալիշան Ղ., Տարէգիրք հայոց իլախաց և օլախաց երկրի, «Բազմավէպ», 1895։

Ալիշան Ղ., Սիսական, Վենետիկ, 1893։

[стр. 258]

Ալթունյան Արշակ Մ., Տեղեկագրութիւն հայոց գաղթականութեան, որք ի Մոլտօ-Վալաքիա, Հունգարիա և ի Լեհաստան, Ֆոքշան, 1871։

Ալպոյա6յան Արշակ, Պատմություն հայ գաղթականության, Բ., Կահիրե, 1955։

Antoniewicz P., Հայք Գութերայ, «Բագմավէպ», 1898, 1899։

Antonius J., Վարդապետ (Լեհաստանի հայերի պատմության վերջին երեսը), թարգմանեց Մ. Բարխուդարյան, Բաքու, 1903։

Ակինյան Ն., Ակնարկ մը հայ իրավանց պատմության վրա և Հ. Կարստի նոր երկասիրությունները, «Հանդէս ամսօրեայ», 1908, փետրվար։

Ակինյան Ն., Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց ի Լվով և ի Ստանիսլավով, Վիեննա, 1961:

Ակինյան Ն., Հինգ պանդուխտ տաղասացներ, Վիեննա, 1921։

Ակինյան Ն., Մովսես Գ. Տաթևացի հայոց կաթողիկոսն և իր ժամանակը, Վիեննա, 1936։

Ակնարկ մը Վիեննական Մխիթարյան միաբանության գրական գործունեության վրա (1811 —1911), «Հուշարձան, գրական ժողովածո առթիվ 100-ամյա հոբելինի հաստատման Մխիթարյան միաբանության ի Վիեննա (1811 — 1911)», Վիեննա, 1911։

Աճառյան Հ., Քննություն Առտիալի բարբառի, Երևան, 1953։

Անդրանիկ հայ ողբերգութեանց։ Մարտիրոսութիւն սրբոյն Հռիփսիմէի, «Բազմավէպ», 1884։

Առաքելյան Բ. Ն., Քաղաքային վարչությունը և ինքնավարությունը միջնադարյան Հայաստանում, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1961, № 3 — 4։

Բաբայան Լևոն, Հայերը Մոլդավիայում և Բուքովինայում, Թիֆլիս, 1911։

Բաբգեն աթոռակից կաթողիկոս, Ցուցակ ձեռագրաց Ղալաթիո ազգային մատենադարանին հայոց, Անթիլիաս, Լիբանան, 1961։

Բարխուդար՚յան Վ. Բ., նոր Նախիջևանի հայկական գաղութի պատմություն (1779 — 1861 թթ.), Երևան, 1967։

Բելենկի Տ., Հայազն գաղթականների հետքեր և իրական հիշատակներ Կամենեց-Պոդոլսկում, «Արարատ», Էջմիածին, 1878, նոյեմբեր-դեկտեմբեր։

Բժշկյան Մինաս, Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան և յայլ կողմանս բնակեալս ի հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին, Վենետիկ, 1830։

Բռնի միութիւն Հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռովմայ (ժամանակակից յիշատակարանք), Ս. Պետերբուրգ, 1884։ Գ.Ա.Ա., Նիկոլ եպիսկոպոս և պատմութիւն դարձին հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն, «Արարատ», 1877։

Գ. Գ. [Գալեմքյարյան], Լեհահայ քանի մը արձանագրություններ, «Հանդէս ամսօրեայ»,

1897, հունվար։ Գալստյան Ջ. Հ., Գորգագործությունը Ռեչ Պոսպոլիտայի հայկական գաղութներում (XVI— XVII դդ.), «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1974, № 9։ Գովրրկյան Գ., Դրանսիլուանիոյ հայոց մետրապոլիսը կամ նկարագիր Կերլա հայաքաղաքի ի գիր և ի պատկերս, Վիեննա, 1896։

Գովրիկյան Գ., Հայք Յեղիսաբեթուպոլիս Դրանսիլուանիոյ, Վիեննա, 1893։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Յաշ քաղաքում հայկական դատարանի գոյության մասին վկայող մի ուշագրավ վավերագիր, ՀՍՍՀ ԳԱ «Տեղեկագիր» (հաս. գիտ.), 1961, № 9։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Արևմտյան Ուկրաինայի հայկական գաղութների «Կտրիճվորաց եղբայրությունների» մասին, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1963, № 2։

[стр. 259]

Գրիգորյան Վ. Ռ., Պիսովիչ Անդժեյ (Լեհաստան), Հայատառ լեհերեն վավերագրեր, «Բանբեր Մատենադարանի», 1964, № 7։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Հայերեն ձեռագրերի հետքերով, «Գարուն», Երևան, 1971, № 1։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Մոգիլյով—Պոդոլսկ քաղաքի հայկական գաղութի պատմությունից,

«Պատմա-բանասիրական հանդես», 1972, № 4։
Գրիգորյան Վ. Ռ., Յազլովեց քաղաքի հայ գաղթօջախը (համառոտ պատմություն) «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1973, № 3։
Գրիգորյան Վ. Ռ., Մոգիլյով-Պոդոլսկ քաղաքի հայերի նամակը Գևորգ Չորրորդ կաթողիկոսին, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 1973, № 3։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Հայ գրչությունը Պոդոլյեում, ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր» (հաս. գիտ.), 1973, № 3։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Հայերը Ռաշկովում, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1973, № 3։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Յազլովեց քաղաքի հայկական գաղութի «Կտրիճվորաց եղբայրության» կանոնադրությունը, ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր» (հաս. գիտ.), 1973, № 9։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Ակնարկ Բերեժանիի հայ գաղութի պատմության, ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր» (հաս. գիտ.), 1974, № 7։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Ժվանեցի հայ գաղութը, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 1974, № 3,

Գրիգորյան Վ. Ռ., Սոցիալական հարաբերությունները Պոդոլյեի հայկական գաղութներում, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1974, № 3։

Գրիգորյան Վ,. Ռ., Հայկական մանր գաղթօջախներ Պոդոլյան երկրում (համառոտ պատմություն), «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1977, № 1։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Բալտա, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 2, Երևան, 1976։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Բարոնչ Սադոկ, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 2, Երեվան, 1976։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Բար, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. Ձ, Երևան, 1976։

Գրիգորյան Վ Ռ., Բուչաչ, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 2, Երևան, 1976։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Դուբրովիցա, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 3, Երևան, 1978։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Ժվանեց, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 1, Երևան, 1979։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Լեհահայ դպրոցներ, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 4, Երևան, 1979։

Գրիգորյան Վ. Ռ., Կամենեց-Պոդոլսկ, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 5, Երևան, 1979։

Դավթյան Աստվածատուր, Լեհաստանի հայոց եկեղեցականները, «Հանդէս ամսօրեայ», 1894, օգոստոս։

Դաշկևիչ Յա., Բերեժանի, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 2, Երևան, 1976։ Դաշկևիչ Յա., Զոլոչև, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 3, Երևան, 1977։

Դեմետրիոս Տանի Արևելյան հայք ի Պուքովինա, թարգմ. հ. Գրիգորիս վ. Գալեմքյարյան Մխիթ. ուխտեն, Վիեննա, 1891։ Եղիազարյանց Ս., Հայոց գաղթականության հետքը Կիևի կենտրոնական գործադարանում (архив), «Արձագանք», Թիֆլիս, 1894, № 67։

Զավրյան Հ., Լեհահայոց գաղթը և ներքին կյանքը, «Հայրենիք», Բոստոն, 1929, մարտ, ապրիլ, հուլիս-հոկտեմբեր։

[стр. 260]

«Զաքարիա Ագուլեցու օրագրությունը» , Երևան, 1938։

Թանդյան Սահակ, Լեհահայերի մասին, «Արարաւո», Էջմիածին, 1902, մարտ-ապրիլ։

Թորգոմյան Վ., Հայ բժշկական արձանագրաբանություն, «Բազմավէպ», Վենետիկ, 1931,

№ 5։
Ինճիճյան Ղուկաս, Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, հատ.

առաջին, Վենետիկ, 1835։
Իսաևիչ Յա. Դ., 15—18-րդ դարերում Լվովում ստեղծված հայ- ուկրաինական կապերի

բնութագրման հարցի շուրջը, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1963, № 2։ Լալաֆարյան Ս., Վրացական ՍՍՀ ԳԱ Կ. Ս. Կեկելիձեի անվան ձեռագրերի ինստիտուտի

հայերեն ձեռագրերի ցուցակ (անտիպ)։ Լեհաստանի ազգայնոց անցյալեն, «Հանդէս ամսօրեայ», 1890, հունվար, փետրվար, մարտ։ Լեհաստանի հայերը Ավստրո-Հունգարական կայսրությանը խոսքով և գործով, «Արարատ»,

1900, հուլիս։ Լեհաստանի հայերը (պրոֆ. Անտոնովիչի), Ե. Թոփչյան, «Լույս», պատկերազարդ օրացույց հանդես 1905 թվականի, Թիֆլիս, 1904։ Լիննիչենկո Ի. Ա., Լեհաստանի և Արևմտյան-հարավային Ռուսիայի հայերը, Մոսկվա ,

1894։ Խաչիկյան Լ., Երզնկա քաղաքի «Եղբարց միաբանութեան» կանոնադրությունը (1280),

«Բանբեր Մատենադարանի», 1962, № 6։ Խաչիկյան Լ., 1280 թվականին Երզնկայում կազմակերպված «Եղբայրությունը», ՀՍՍՀ ԳԱ

«Տեղեկագիր», (հաս. գիտ.), Երևան, 1951, № 12։ Խաչիկյան Լ., Հայկական գաղթավայրերը Ուկրաինայում 16—17-րդ դարերում, ՀՍՍՀ ԳԱ

«Տեղեկագիր» (հաս. գիտ.), 1954, № 4։ Կանոնագիրք հայոց, հ. Ա, աշխատասիրությամբ Վազգեն Հակոբյանի, Երևան, 1964։ Կամենեց-Պոդոլսկ քաղաքի հայկական դատարանի արձանագրությունները (16-րդ դ.),

աշխատասիրությամբ Վ. Ռ. Գրիգորյանի, Երևան, 1963։ Կարինյան Ա. Բ., Ակնարկներ հայ պարբերական մամուլի պատմության, հ. 1, Երևան,

1956։ Կոստանդին Երզնկացի, Տաղեր, աշխատասիրությամբ Արմենուհի Սրապյանի, Երևան,

1962: Հ. 3. Տ., Հայերէն ձեռագիրք Վիեննայի կայսերական գրատան, «Հանդէս ամսօրեայ»,

1891, հունվար։ «Հայ ժողովրդի պատմություն», հ. IV, Երևան, 1972։

Հայկազունք Լեհաստանի, «Մասեաց աղաւնի աւետաբեր Հայաստանեայց », 1 հոկտեմբերի, 1863: Հ. Գ. Գ. Լեհահայոց քանի մը հայ արձանագրությունները, «Հանդէս ամսօրեայ», 1897։

հունվար: Հ. Ղ. Մ. Ճառ ընթերցեալ ի հայկական ճեմարանիս, տեսութիւն ի գանձ լեզուին հայոց

կամ ի Ստեփանեան բառարան, «Բազմավէպ», 1852, մարտ։ Հ. 3. Թ., Հայերէն ձեռագիրք ի Քրաքաւ, «Հանդէս ամսօրեայ», 1887։ Հոմերոս, Իլիական, հին հունարեն բնագրից թարգմանեց՝ Համազասպ Համբարձումյան,

Երևան, 1955։ Հովհաննիսյան Աշոտ, Հայ-ռուս օրիենտացիայի ծագման խնդիրը, Էջմիածին, 1921։ Հովհաննիսյան Ա. Գ., Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, գիրք առաջին,

Երևան, 1957։

[стр. 261]

Հովհաննիսյան Խ. (Քուչուկ-Հովհաննիսյան) , Քանի մը քաղվածք, «Հանդէս ամսօրեայ», 1895, հուլիս։

Հովհաննիսյան Մ. Լ., Լեհահայերի իրավական վիճակը 16—17-րդ դարերում, ՀՍՍՀ ԳԱ «Տեղեկագիր» (հաս. գիտ), 1965, № 9։

Հովհաննիսյան Մ. Լ., Ռեչ Պոսպոլիտայի հայկական ինքնավար օրգանները, ՀՍՍՀ ԳԱ «Տեղեկագիր) (հաս. գիտ.), 1964, № 2։

Հովհաննիսյան Մ. Լ., Լեհահայերի ինքնավարությունը 16—18-րդ դարերում, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1964, № 4։

Հովհաննիսյան Մ. Լ., Ուրվագծեր Լեհաստանի և Արևմտյան Ուկրաինայի հայկական գաղ¬թավայրերի պատմության, Երևան, 1977։

Ճանաշյան Մեսրոպ, Ստեփանոս Ռոշքյանի բառարանը, «Բազմավէպ», 1955։

Ճանապարհորդութիւն ի գաւառն Քերսոնի, ի Պեսարապիա և ի Փոտոլիա, «Մասեաց ա¬ղաւնի և ծիածան Հայաստանեայց», 1863, 1 հուլիսի։

Մազիրյանց Լ., Հայոց մեծ գաղթականությունը ԺԲ դարում և նորա վիճակը Լեհաստանում. «Արաքս», գիրք Ա, հունիս, Ս. Պետերբուրգ, 1889։

Մամիկոնյան Պ. Մ., Ռումինահայ ներկայն և ապագայն, Կալաց, 1895։

Մայր ցուցակ սրբոց Յակոբեանց, հատոր առաջին, կազմեց Նորայր եպս. Պողարեան, Երու¬սաղեմ, 1966, հատ. երկրորդ, Երուսաղեմ, 1967, հատ. երրորդ, Երուսաղեմ, 1968, հատ. հինգերորդ, Երուսաղեմ, 1971։

Մանկովսկի Տադեուշ, Արևելքը լեհական գեղարվեստական մշակույթի մեջ, «Էջմիածին», 1960, հունիս։

Mankowski T., Արվեստը հայ գաղութներու մեջ, «Հանդէս ամսօրեայ», 1934, մարտ-ապ-

րիլ։

Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հ. Ա, յօ¬րինեց հ. Բարսեղ վ. Սարգիսեան Մխիթարեան ուխտէն, Վենետիկ, 1914, հ. Գ, Մաշ¬տոց-գիրք ձեռնադրութեանց, յօրինեցին հ. Բարսեղ Սարգիսեան և հ. Գրիգոր Սար¬գիսեան Մխիթարեան ուխտէն, Վենետիկ, 1966։

Մանր ժամանակագրություններ XIII — XVIII դդ., կազմեց Վ. Ա. Հակոբյան, հ. I, Երե¬վան, 1951:

Միքայելյան Վ. Ա., Ղրիմի հայկական գաղութի պատմություն, երևան, 1964:

Մխիթար Գոշ, Գիրք դատաստանի, աշխատասիրությամբ՝ Խ. Թորոսյանի, Երևան, 1975:

Մխիթարայ Գօշի Դատաստանագիրք Հայոց, իրաւաբանական հետազօտութիւնք հանդերձ ծանօթութեամբք Վահան ծ. վարդապետի Բաստամեանց, Վաղարշապատ, 1880։

Մնացականյան Աս., Հոմերոսի «Իլիականի» հայերեն առաջին նորահայտ թարգմանու¬թյունը, «Գրական թերթ», Երևան, 25 սեպտեմբերի, 1965։

Մոգիլեվյան հայք, թարգմ. Միք. Պատկանյանց, «Մեղու Հայաստանի», Թիֆլիս, 1862, 9 հունիսի, № 23։

Մոսկվայի հնագիտական ընկերության հոկտեմբերի 18-ի նիստը, «Արձագանք», Թիֆլիս , 1894, № 128։

Յովհաննէս Կամենացի, Պատմութիւն պատերազմին Խոթինու, աշխատասիրությամբ Հ. Ս. Անասյանի, Երևան, 1964։

Յուզբաշյան Կ. Ն., Լենինգրադի հայերեն ձեռագրերի ցուցակ (անտիպ)։

Շովրյան Մ., Նամակ Կիևից, «Արձագանք», Թիֆլիս, 1894, № 74։

Շովրյան Մ., Հայության բեկորները Ռուսիայի հարավ-արևմտյան նահանգներում, «Ար¬ձագանք», Թիֆլիս, 1895, № 151, 1896, № 107, № 112։

[стр. 262]

Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մխիթարեան մատենադարանին ի Վիեննա, հ. Բ., կազմեց հ. Համազասպ Ոսկեան Մխիթ. ուխտէն, Վիեննա, 1963։

Ոսկանյան Վ. Կ., Մարտիրոսյան Վ. Մ., Նոր վավերագրեր 1720-ական թվականների հայ ազատագրական շարժման վերաբերյալ, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1962, № 4։

Ոսկյան Հ.., Ստեփանոս վարդապետ Ռոշքա, «Հանդէս ամսօրեայ», 1965, ապրիլ-հունիս, հուլիս -սեպտեմբեր, հոկտեմբեր- դեկտեմբեր , 1966, հունվար-մարտ, ապրիլ-հունիս։

Ոսկյան Հ., Դարձյալ Ստ. Ռոշքա, «Հանդէս ամսօրեայ», 1967, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր։

Չամչյան Մ., Պատմութիւն Հայոց, հ. Գ, Վենետիկ, 1786։

Պ. Ո., Ու՞ր են լեհաստանցի հայերը, «Մեղու Հայաստանի», Թիֆլիս, 1874, 16 նոյեմբերի, № 46։

Պատմութիւն Առաքել վարդապետի Դաւրիժեցւոյ, Վաղարշապատ, 1884։

Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ իմաստնոյ (հայկական խմբագրություն) , գիրք Ա, աշխատասիրությամբ՝ Ա. Ա. Մարտիրոսյանի, Երևան, 1969, գիրք Բ, Երևան, 1972։

Պատմութիւն միութեան Լեհաստանի Հայոց ընդ հռովմէական եկեղեցւոյ ի ԺԷ դարու, «Բազմավէպ», 1890։

Պարսամյան Վ. Ա., Լեհահայերի մասնակցությունը Դավիթ-բեկի ապստամբությանը (նոր նյութեր 18-րդ դարի հայ ազատագրական շարժումների վերաբերյալ), Երևան, 1962։

Պետրովիչ Գրիգոր վ., Լեհ կղերի միութենական փորձերը և լեհահայերը (1550—1600), «Հանդէս ամսօրեայ» , 1968, հուլիս-սեպւոեմբեր։

Պետրովիչ Գրիգոր վ., Հայ եկեղեցին Լեհաստանի մեջ, «Հանդէս ամսօրեայ», 1974, ապրիլ-հունիս, հուլիս-սեպտեմբեր, 1975, հունվար-մարտ, ապրիլ-հունիս, հուլիս-սեպտեմբեր, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր։

Պրոֆեսոր Անտոնևիչի կարծիքը Լեհաստանի հայոց գեղարվեստների մասին, «Նոր դար», Թիֆլիս, 1897, 28 փետրվարի, № 34։

Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ ուղեգրութիւն, «Հանդէս ամսօրեայ», 1932—1935։

Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ ուղեգրութիւն, տարեգրութիւն և յիշատակարանք, ուսումնասիրեց և հրատարակեց հ. Ներսէս վ. Ակինեան, Մխիթարեան ուխտէն, Վիեննա, 1936։

Ստեփանոս Ռոշքա, «Բազմավէպ», 1885։

Ստեփանոսի Ռօշքայ Ժամանակագրութիւն կամ տարեկանք եկեղեցականք, հրատարակեց հ. Համազասպ Ոսկեան Մխիթ. ուխտէն, Վիեննա, 1964։

Սրապյան Ա.. Պլուզ Հովհաննես Երզնկացու մի բանաստեղծության մասին, ՀՍՍՀ ԳԱ «Տեղեկագիր» (հաս. գիտ), 1957, № 9։

Սրապյան Ա., Հովհաննես Երզնկացի (ուսումնասիրություն և բնագրեր), Երևան, 1958։

Սրապյան Իսահակ, Ակնարկ մը լեհահայոց վրա, «Հանդէս ամսօրեայ», 1903, հոկտեմբեր։

Սուրենյանց Հ,, ավագ քահանա, Ճանապարհորդութիւն ի գաւառն Քերսոնի, ի Պեսարաբիա եւ ի Փոտոլիա, «Մասեաց աղաւնի և ծիածան Հայաստանեայց», 1863, 1 օգոստոսի։

Վիճակագրութիւն նուիրապետական թեմի ազգայնոց, որ ի Լէոպօլիս Աւստրիոյ, ներկայ տարւոյս, «Բազմավէպ», 1884, ապրիլ, մայիս, հուլիս։

Տեր-Աբրահամյան Հովհաննես, Պատմութիւն Խրիմու հանդերձ աշխարհագրական և ուսումնական տեղեկութեամբք զնախնի և զայժմու բնակչաց Տաւրիոյ, Թեոդոսիա, 1865։ Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա, կազմեց հ. Յակովբոս վ. Տաշեան Մխիթ. ուխտէն, Վիեննա, 1895։

[стр. 263]

Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Զմմառի վանքի Մատենադարանին, կազմեց Մեսրոպ վրդ. Քէշիշեան, միաբան Զմմառի, Վիեննա, 1964։

Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մխիթարեան մատենադարանին ի Վիեննա, հ. Բ., կազմեց հ. Համազասպ Ոսկեան Մխիթ, ուխտէն, Վիեննա, 1963։

Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի, հատ, Ա֊., կազմեց Uմբատ Տէր Ավետիսեան, Վիեննա, 1970։

Ուղևորութիւն Փիրզատէի Ղափանեցոյ «Բազմավէպ», 1882, պրակ. Դ։

«Ուսումնասիրութիւնք Լեհահայոց դատաստանագրոյն», (1. Պիշոֆ, Լեհահայոց հին իրաւունքը, 2. Գոլէր, Իրաւունք հայոց), թարգմանեց հ. Գրիգորիս վ. Գալէմքեարեան, Մխիթ. ուխտէն, Վիեննա, 1890։

Փերտահճյան Ե., Փ. Պոլսոյ հայ գաղութին ծագումը և անոր եկեղեցին (1675— 1828 — 1928), եկեղեցվո նորոգ կառուցման հարյուրամյակի առթիվ, Փ. Պոլիս, 1929։

Փոտոլիոյ հայերը, «Մասեաց աղաւնի աւետաբեր Հայաստանեայց», Թեոդոսիա, 15 դեկտեմբերի, 1862, № 24։

Փորքշեյան Խ. Ա., Ե՞րբ և որտեղի՞ց են հայերը գաղթել Չերքեզիա, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1959, № 2 — 3։

Քյուրդյան Հ., Հայոց գաղթը Կամենիցեն Ֆիլիպե (1670—74), պատմական վավերաթուղթ մը, «Բազմավէպ», Վենետիկ, 1927, օգոստոս-սեպտեմբեր։

Քոլանջյան Ս., Համառոտ ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Գեռլա հայաքաղաքի, «Բանբեր Մատենադարանի» 1969, № 9։

Քոլանջյան Ս., Մի էջ հայ-ուկրաինական կապերի պատմությունից (անտիպ)։

Քուշներյան Ք., Պատմութիւն գաղթականութեան Խրիմու հայոց, Վենետիկ, 1895։

Քուշներյան Քերովբե, Ուխտագնացութիւն առ Տիրամայրն հայոց ի Կամենից Փոտոլեան, «Բազմավէպ», 1885, 1886։

Օբերտինսկի Զ., Լեհահայերը և անոնց Անդրեաս արքեպիսկոպոսը Յազլովիցի մեջ, «Հանդէս ամսօրեայ», 1962, 1963։

«XL» գիտական սեսիա» (զեկուցումների թեզիսներ), Երևան, 1956։

3. НА РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Акопян В. А., Армянские источники об Украине и украинцах, «Исторические связи и дружба украинского и армянского народов», Сборник материалов научной сессии (в дальнейшем ИСД, вып. I), Ереван, 1961.

Акопян В. А., Армянские источники об Украине и украинских городах, Сборник материалов второй украинско-армянской научной сессии, (ИСД, вып. II), Киев, 1965.

Анасян А. С., Отголоски битв при Хотине (1621) в армянских источниках, «Великая дружба. Сборник посвященный 300-летию воссоединения Украины с Россией», Ереван, 1954.

Антонович В. Б., Исследование о городах Юго-Западного края, «Монографии по истории Западной и Юго-Западной России», т. I, Киев, 1885.

Антонович В. Б., Летопись Сатановского монастыря, «Монографии по истории Западной и Юго-Западной России», т. I, Киев, 1885.

Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века, сборник документов, т. II. ч. II, под ред. Ашота Иоаннисяна, Ереван, 1967.

[стр. 264]

Арутюнян П. Т. Освободительное движение армянского народа в первой четверти XVIII века, М., 1954.

Архив Юго-Западной России, ч. IV, т. I, Киев, 1869; ч. V, Акты о городах (1432—1799), т. I, Киев, 1869, ч. VII, т. I, Киев, 1886.

Афанасьев-Чужбинский А., Поездка по Днестру, VI. Могилев-Подольский, «Морской сборник», издаваемый под наблюдением морского ученого комитета, т. LVII, № 2, февраль, СПб., 1862.

Афанасьев-Ч ужбинский А., Поездка в Южную Россию, ч. II, Очерки Днестра, СПб., 1863.

Баранович А. И. Украина накануне освободительной войны середины XVII в., М., 1959.

Батюшков П. П., Подолия (историческое описание), СПб., 1891.

Бейдер Ю. В., Гарнага I. В., Олiйник В. У., Хотюн Г. М., Кам'янець-Подiльський (путiвник), Львiв, 1970.

Белiнський М. Я., Золочiв (iсторико-краезнавчий нарис), Львiв, 1966.

Бодянский О. М., Чтение в импер. обществе истории и древностей российских при Московском университете, М, 1874, кн. 2.

Большая Советская Энциклопедия, 2-е изд., т., 24.

Брайчевский М. Ю., Архитектурные памятники армянской колонии в городе Каменце-Подольском, Исторические связи и дружба украинского и армянского народов, выпуск III (ИСД, вып. III), Ереван, 1971.

Бэнэцяну Влад, Армянские колонии на территории Румынии по данным румынской топономии, «Историко-филологический журнал» АН Арм. ССР, 1962, № 1.

Вiрменська дзвiниця (из серии «Историко-архiтектурнi памятники Кам'янця-Подiльського»), текст пiдготували науковi працiвники Кам'янець-Подiльського iсторичного музею-заповiдника Н. К. Козлова, Г. М. Хотюн, мелюнки худ. Д. I. Брика, Львiв, 1968.

Владимирский-Буданов М. Ф., Население Юго-Западной России от половины XV в. до Люблинской унии (1569 г.), Киев, 1891.

Владимирский-Буданов М., Немецкое право в Польше в Литве, «Журнал Министерства народного просвещения», X—XII, СПб., 1868.

Восканян В. К., Древняя Русь и Украина в судьбах армян, ИСД, вып. I. Ереван 1961.

Восканян В. К., Ценные первоисточники истории армянского народа. «Историко-филологический журнал» АН Арм. ССР, 1968, № 3.

Галустян Дж. О., Армяне на дипломатической службе в Речи Посполитой в XVII в., «Историко-филологический журнал» АН Арм. ССР, 1971, № 2.

Галустян Дж. О., Культурная жизнь в армянских поселениях Речи Посполитой в XVI—XVII веках (автореф. канд. дис), Ереван, 1974. Посполитой в XVI—XVII вв., «Вестник Ереванского университета», 1974,

Галустян Дж. О., Из истории культурной жизни в армянских колониях Речи Посполитой в XVI —XVII вв., «Вестник Ереванского университета», 1974, № 3. Галустян Дж. О., Из истории строительной деятельности в армянских поселе-

[стр. 265]

ниях Польши, «Историко-филологический журнал» АН Арм. ССР, 1975, № 3.

Географическо-статистический словарь Российской империи, т. II, СПб., 1865.

Голобуцкий В. А., Россия и освободительная война украинского народа 1648— 1654 годов, «Вопросы истории», 1954, № 1.

Грабовецкий В. В., Армянская колония в Станиславе в XVII—XVIII вв. (из истории армянских колоний на Западной Украине), «Известия» АН Арм. ССР (общ. науки), 1958, № 6.

Грабовецкий В. В., Армянские поселения на западноукраинских землях. ИСД. вып. I, Ереван, 1961.

Григорян В. Р., Актовые книги армянского суда города Каменец-Подольского, ИСД, вып. I, Ереван, 1961.

Григорян В. Р., К вопросу о «Братствах удальцов» в армянских колониях Западной Украины, ИСД, вып. II, Киев, 1965.

Григорян В. Р., К вопросу о правовом положении женщин в армянских поселениях Украины, ИСД, вып. III, Ереван, 1971.

Григорян В. Р., Об актовых книгах армянского суда г. Каменец-Подольска (XVI—XVII вв.), «Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы», М., 1964.

Григорян В. Р., История армянских поселений Подолии (автореф. докт. дис), Ереван, 1975.

Грунин Т. И., Памятники половецкого языка XVI века, «Академику Владимиру Александровичу Гордлевскому к его 75-летию», сборник статей, М.. 1954.

Грушевський М., Iсторiя Украïни — Руси, т. V, Львiв, 1905, т. VI, Киïв—Львiв, 1907.

Гульдман В. К., Памятники старины в Подолии (Материалы для составления археологической карты Подолии), Каменец-Подольский, 1901.

Гуменюк С. К., Як складалася територiя Подiлля, «Тези доповiдей подiльськоï Iсторико-краезнавчоï конференцiï (жовтень, 1965 р.), Хмельницький. 1965.

Дашкевич Я. Р., Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV—XIX веков (историографический очерк), Ереван, 1962.

Дашкевич Я. Р., Грамота Федора Дмитровича 1062 року (нарис з украïнськоï дипломатики), «Науково-iнформацiйний бюлетень Архiвного управлiння УРСР», Киïв, 1962, № 4.

Дашкевич Я. Р., Ян Ласицкий и его очерк об армянах на Украине в 70-ых гг. XVI ст., «Вестник Матенадарана», Ереван, 1962, № 6.

Дашкевич Я. Р., Армянское книгопечатание на Украине в XVII веке, «Историко-филологический журнал» АН Арм. ССР, 1963, № 4.

Дашкевич Я. Р., Вклад украинской историографии в исследование армянских поселений на Украине, ИСД, вып. II, Киев, 1965.

Дашкевич Я. Р., Вiрмено-половецькi джерела з icтopiï Украïни, «Науково-iнформацiйний бюлетень Архiвного управлiння УРСР», Киïв, 1965, № 2.

Дашкевич Я. Р., Адмiнiстративнi, судовi и фiнансовi книги на Украïнi в XIII— XVIII ст. (Проблематика, стан i методика дослiдження), «Iсторичнi джерела та ix використання, вип. IV, Kиïв, 1969.

[стр. 266]

Дашкевич Я. Р., Армянское самоуправление во Львове в 60—80 гг. XVII в. (Протоколы армянского совета старейшин как исторический источник), «Вестник Матенадарана», Ереван, 1969, № 9.

Дашкевич Я. Р, Кам'янець-Подiльський у вiрменських джерелах XIV—XV ст., «Архiви Украïни», науково-iнформацiйний бюллетень Apxiвного управлiння при Радi Miнicтpiв УРСР, Киïв, 1970, № 5.

Дашкевич Ярослав Р., Трыярски Эдвард, Договор Н. Торосовича с львовскими и каменецкими армянами 1627 г. как памятник армяно-кыпчакского языка, „Rocznik Orientalistyczny", t. XXXIII, z. 1, Warszawa, 1970.

Дашкевич Я. Р., Розселення вiрменiв на Украïнi в XI—XVIII ст., «Украïнський iсторико-географiчний збiрник», вип. I, Киïв, 1971.

Дашкевич Ярослав Р., Слушкевич Эугенюш, Два армянских документа XVII в. из львовских коллекций, „Rocz..ik Orlentalistyczny", t. XXXY, z. 1. Warszawa, 1972.

Дашкевич Я. Р., Армянские общественные печати на Украине (XVI—XVII вв.), «Вестник Матенадарана». Ереван, 1973, № 11.

Дашкевич Ярослав Р., Трыярски Эдвард, Армяно-кыпчакская надпись из Львова (1609 г.) и вопросы изучения средневековых памятников Армянской эпиграфики, „Rocznik Orientalistyczny", t. XXXY, z. 2, Warszawa, 1973.

Дашкевич Я. Р., Устав армянской общины в Каменце-Подольском 1616 г., ,,Rocznik Orientalistyczny", t. XXXVIII, Warszawa, 1976.

Дзира Я. I. Татаро-турецькi напади на Украïну XIII—XVI ст. За хронiками Бельських та Стрийковського, «Украïнський iсторико-географiчний збiрник», вип. I, Киïв, 1971.

До icтopiï Кам'янця-Подiльського, «Украïнський iсторичний журнал», Киïв, 1963 № 1.

Документы на половецком языке XVI в. (судебные акты Каменец-Подольской армянской общины), транскрипция, перевод, предисловие, введение, грамматический комментарии и глоссарий Т. И. Грунина, под ред. Э. В. Севортяна, статья Я. Р. Дашкевича, М., 1967.

Доронович Моисей, Армяне в Подолии и первая церковь их в городе Каменце, ныне градская церковь православная во имя святителя Николая, «Труды Комитета для историко-статистического описания Подольской епархии», вып. II, Каменец-Подольск, 1878—1879.

Древности Восточные», Труды Восточной комиссии Императорского московского археологического общества, т. II, вып. I, M.. 1896, т II вып II, М., 1901.

Е. К. [Садзагелов-Ивериели], Колонизация армян в Юго-Западной России, Каменец-Подольск, 1903.

Ефименко Александра, Очерки истории Правобережной Украины, «Южная Русь», очерки, исследования и заметки, т. I, СПб., 1905.

Жемчужина на камне, «Правда», 1972, 23 марта.

Iсаевич Я. Д., Братства та ïх роль в розвитку украïнськоï культури XVI— XVIII ст., Киïв, 1966.

[стр. 267]

Исаевич Я. Д., К вопросу об армяно-украинских связях на западноукраинских землях (XV—XVII вв.), ИСД, вып. II, Киев, 1965.

Историческая записка о городе Каменце-Подольском, СПб., 1853.

Icтopiя мiст i сiл Украïнськоï РСР, Вiнницька область, Киïв, 1972.

Icтopiя мicт i сiл Украïнськоï РСР, Львiвска область, Киïв, 1968.

Icтopiя мicт i сiл Украïнськоï РСР, Тернопiльська область, Киïв, 1973.

Icтopiя мicт i сiл Украïнськоï РСР, Хмельницька область, Киïв, 1974.

История Польши, т. I, M., 1954.

История Украинской ССР, т. I, Киев, 1953.

«История Хотинской войны» Иоаннеса Каменецкого, «Историко-филологический журнал» АН Арм. ССР, 1958, № 2.

Каменец-Подольск (составлено каменец-подольским уездным воинским начальником полковником И. Л. Островерховым), Киев, 1882.

Карачкiвський Михайло, Матерiали до icтopiï мiст на Подiллi наприкiнцi XVIII вiку, «Iсторично-географичний збiрник», т. IV, Киïв, 1931.

Колонизация армян в Юго-Западной России, Каменец-Подольский, 1903.

Компан О. С, Мiста Украïни в другiй половинi XVII ст., Киïв, 1963.

Кривонос Н. К., Армянская колония в г. Золочеве (из истории армянских поселений Западной Украины), «Известия» АН Арм. ССР (общ. науки),1960, № 3.

Кривонос Н. К., Армянская колония во Львове в первой половине XVII в. (канд. дис.), Львов, 1965.

Кривонос Н. К., К истории армянской колонии во Львове во второй половине XVII в., ИСД, вып. III, Ереван, 1971.

Крикун И. Г., Народонаселение Подольского воеводства в XVII—XVIII вв. (автореф. канд. дис.), Львов, 1965.

Крипякевич И. П., Садок Баронч—историк армян бывшей Галиции, ИСД, вып. I, Ереван, 1961.

Кирышжанов А., Формы и значения падежей в языке Codex Cumanicus, (канд. дис.), Алма-Ата, 1956.

Кучук-Иоаннесов Хр. Ив., Старинные армянские надписи и старинные рукописи в пределах Юго-Западной Руси и в Крыму, «Древности восточные», т. II, вып. III, M., 1903.

Линниченко Iван, Суспiльнi верстви Галицькоï Руси XIV—XV в,, Львiв, 1899.

Линниченко А. И., Черты из истории сословий в Юго-Западной (Галицкой) Руси XIV—XV вв., М. 1894.

Материалы для статистики России, отд. III, Историческая записка о городе

Каменце-Подольском, СПб., 1853. Медынский Е. И., Братские школы Украины и Белоруссии в XVI—XVII вв. и

их роль в воссоединении Украины с Россией, М., 1954. М[ельник] К[атерина], Путевые очерки Подолия, оттиск из «Киевской старины», 1885, декабрь. Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси, вып. I (XVI ст.), Михаил Литвин. Б. де-Виженер. Л. Горецкий. 7. Лясота. Перевод К. Мельник (под. ред В. Антоновича), Киев, 1890.

[стр. 268]

Мельничук Я. С, Армянское поселение в Бродах, ИСД, вып. III, Ереван, 1971.
Меховский Матвей, Трактат о двух Сарматиях, М., 1936.

Микаелян В. А., К вопросу о грамоте князя Федора Дмитриевича, «Археографический ежегодник за 1964 год», М, 1965.
Микаелян В. А., На Крымской земле, Ереван, 1974.
Молчановский Н., Очерк известий о Подольской земле до 1434 года, Киев, 1885. Музей Подольского церковного историко-археологического общества. 2. Опись

предметов старины, сост. Е. Сецинский, Каменец-Подольск, 1909.
Мышко Д. И., Жизнь армян в Подолии в XIV—XVII вв., ИСД, вып. III. Ереван, 1971.
Нерушимая дружба братских народов, «Вопросы истории», 1953, № 15.
Овнанян С. В., Армяно-болгарские исторические связи и армянские колонии в

Болгарии во второй половине XIX в., Ереван, 1968.
Оганесян Л. А., История медицины в Армении с древнейших времен до наших дней, ч. III, Ереван, 1946. Оганесян М. Л., Административно-правовое положение и развитие армянских колоний в Речи Посполитой в XVI—XVII вв. (автореф. дис), М., 1966.
Онацкий Д. Г., Подолия (краткий исторический очерк с указанием пунктов, важнейших в историческом отношении), Киев, 1913.
Отамановский В. Д., Города Правобережной Украины под владычеством шляхетской Польши от середины XVII до конца XVIII века (докт.дис.), т. I, Саратов, 1955.
Отамановский В. Д., Развитие городского строя на Украине в XIV—XVIII вв. и магдебургское право, «Вопросы истории», 1958, № 3
Павел Алеппский, Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, вып. II, кн. IV, М., 1897.
Павловский А., Местечко Жванец Каменецкого уезда Подольской епархии (исторический очерк), «Подольские епархиальные ведомости», Каменец-Подольск, 1869, № 4.
Паравiйчук А. Г., Выдатний icтopик Подiлля, «Украïнський iсторнчний журнал», Киïв, 1968, № 9. [Партицький О.], Ормяне на Pyci, «Зоря», Львiв, 1882, № 7.
Пламеницька Е. М., Винокур I, С., Хотюн Г. М., Медведовський I. I., Кам'янец-Подiльський (iсторико-архiтектурний нарис), Киïв, 1968. Площанский В. М., Золочев — уездный город Галицкой Руси (исторические записки по грамотам местного архива и пр.), «Литературный сборник, издаваемый Галицко-Русскою матицею», Львов, 1871.
Подградская Е. М., Об армянских поселениях в Молдавии и их роли в развитии торговых связей страны с западноукраинскими землями (XVI—XVII вв.), ИСД, вып. III, Ереван, 1971.
Пономарев А., Куман-половцы, «Вестник древней истории», М., 1940. № 3—4.
Попов Л. К.. Хотюн Г. М., До icтopiï Кам'янця-Подiльського, «Украïнський iсторичний журнал», 1963, № 1.

[стр. 269]

Приходы и церкви Подольской епархии, «Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета», вып. IX, Каменец-Подольск, 1901.
Радянська енциклопедiя iстopiï Украïни, т. I, Киïв, 1969. Рашба Н. С., Общественно-политическая жизнь армянской колонии в Каменце-Подольском (XVI—XVII вв.), «Историко-филологический журнал» АН Арм. ССР. 1976, № 4.
Рашба Н. С., Авербух С. И., Армяне на польской дипломатической службе в XVI—XVII веках, «Историко-филологический журнал» АН Арм. ССР, 1974, № 2.

Романовский В., Киевский архив древних актов, Институт истории АН СССР, «Исторический журнал», книга 5—6, М., 1944.

Романовський Biктоp, Нариси з архiвознавства (iсторiя apxiвнoï справи на Укpaïнi та принципи порядкувания в apxiвax), Харькiв, 1927.

Сецинский Е., Город Каменец-Подольский, Киев, 1895.

Сецинский Е., Древние православные церкви Подолии, из «Подольских епархиальных ведомостей», Каменец-Подольск, 1889.

Сецинский Е., Исторические местности Подолии и их достопримечательности, Каменец-Подольск, 1911.

Сецинский Е., Исторические сведения о приходах и церквах Подольской епархии, I, Каменецкий уезд, «Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета», вып. VII, Каменец-Подольский, 1895.

Сецинский Е., Материалы для истории цехов в Подолии, «Труды подольского церковного историко-археологического общества», вып. 10, Каменец-Подольск, 1904.

Сiцiнський Евтим, Нариси з icтopiï Подiлля, Вiнниця. 1927.

Сецинский Е., Переход г. Каменца-Подольского под Российскую державу 21 апреля 1793 года. 1793—1893, К столетию воссоединения Подолии с Россией, сборник статей, печатавшихся в Подольских епархиальных ведомостях, Каменец-Подольск, 1893.

Сецинский Е., Приходы и церкви Подольской епархии, Каменец-Подольский, 1901.

Сецинский Е., Храмы города Бара Могилевского уезда, исторический очерк, Каменец-Подольск, 1903.

Симашкевич М., Историко-географический и этнографический очерк Подолии, Каменец-Подольск, 1875.

Симашкевич М., Римское католичество и его иерархия в Подолии, Каменец-Подольск, 1872.

Симеон Ереванци, Джамбр, памятная книга, зерцало и сборник всех обстоятельств святого престола Эчмиадзина и окрестных монастырей, пер. С. С. Малхасянца, М., 1958.

Скальковский А., Ярманки или сухопутные рынки Новороссийского края, «Журнал Министерства внутренних дел», ч. II, кн. 4 СПб., 1855.

Смбат Спарапет, Судебник, Составление текста, перевод с древнеармянского, предисловие и примечания А. Г. Галстяна, Ереван, 1958.

[стр. 270]

Смирнов Н. А., Борьба русского и украинского народов против агрессии султанской Турции в XVII в., «Вопросы истории», 1954, № 3.

Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа, ч. I,

М., 1833.
Советская Историческая Энциклопедия, т. 6—8, М., 1965.

Стряпкин П., Балта (очерк), Одесса, 1962.

Сыс Т. А., Украинский фольклор об армянах, «Вестник Ереванского университета», 1967, № 1.

Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией (1654—1954), «Правда», 1954, 12 января.

Тихомиров И., о его выст. см. газ. «Прапор жовтня», Каменец-Подольск, 1962, № 127.

Украïнська Радянська Енциклопедiя, т. VI, Киïв, 1961.

Украïнський науков-дослiдчий iнститут сходознавства, журн. «Схiдний свiт», т. 12, Харкiв, 1930.

ХачикянЛ. С., Армянские колонии на Украине в XVI—XVII вв., «Великая дружба. Сборник посвященный 300-летию воссоединения Украины с Россией», Ереван, 1954.

Шевченко Ф. П., Армяне в украинском казацком войске в XVII—XVIII вв., ИСД, вып. II, Киев, 1965.

Шевченко Ф. П., Роль армян в экономических связях Левобережной Украины, Запорожской Сечи и Крыма в XVII—XVIII вв., ИСД, вып. III, Ереван, 1971.

Шкурко С., Армянские архитектурные памятники в городе Каменец-Подольске, «Историко-филологический журнал» АН Арм. ССР, 1968, № 2. Эвлия Челеби, Книга путешествия (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века), перевод и комментарии, вып. I, Земли Молдавии и Украины, М, 1961.

Энциклопедический словарь, т. XII, СПб., 1894; т. XXXIV, СПб., 1902; т. XXXVIII, СПб., 1896.

Яворский Н., Историко-статистическое описание местечка Жванец, его церкви и приходы (Каменецкого уезда), «Труды комитета для историко-статистического описания Подольской епархии», вып. I, Каменец-Подольск. 1876.

Яценко Г. А., Ремесленное производство города Львова в 20—70-е годы XVIII столетия (автореферат канд. дис.), Львов, 1959. Ящуржинский X. П., Город Умань, краткий исторический очерк. Умань, 1913.

4. НА ПОЛЬСКОМ И НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

A Catalogue of the Armenian manuscripts in the British museum by Frederick

Cornwallis Conybeary, London, 1913. Dr. Antoni, J., Nowe opowiadania historyczne, wyd. 2-е, Lwowi, 1883. Dr. Antoni, J., Wycieczka do Kamieńca, „Kłosy" (Czasopismo illustrowane tygodnowe), Warszawa, 1878, No. 666, 670-672, 675, 678, 680, 682, 685, 686.
Dr. Antoni J., Zameczki podołskie na kresach multańskich, wyd. 2-е, t. 1 — 3, Warszawa, 1880.

[стр. 271]

Antoniewicz Boloz, Die Armenier, в сб. ,,Die Österreichischungarische Monarchie in Wort und Bild, Wien, 1898.

Archiv zur neueren Geschichte, Natur und Menschenkenntniss, Bd. 4, 6. 8, Leipzig, 1785—1788.

Baliński Michał i Lipiński Tymoteusz, Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym, wyd. 2. t. 3, Warszawa, 1886.

Balzer O., Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie, Lwów, 1909.

Balzer O., Statut ormiański w zatwierdzeniu Zygmunta 1 z roku 1519, Lwów, 1910.

Balzer O., Porządek sądów i spraw prawa ormiańskiego z roku 1604, Lwów, 1912.

Baranowski Bohdan, Ormianie w złużbe diplomatycznej Rzeczypospolitej, „Myśl karaimska", rocznik naukowo-społeczny, seria nowa, t. I (1945—1946), Wrocław, 1946.

Barącz Sadok, Cudowne obrazy Matki Najświatszej w Po'sce, Lwów, 1891.

Barącz Sadok, Pamiątki buczackie, Lwów, 1882.

Barącz Sadok, Pamiątki jazłowieckie, Lwów, 1862.

Barącz Sadok, Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol, 1869.

Barącz Sadok, Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów, 1856.

Cameniṭa sạu Cronica Armenilor din Polonia ṣi Moldova, Traducere din limba armeanǎ cu о notiṭǎ de Gr. M. Buiucliu, сonsilier la înalta curte de Casaṭie ṣi Fustite, Extras din „Convorbiri Literare", An. XV, Bucureṣti, 1906.

Charewicowa Łucja, Dzieje miasta Złoczowa, Złoczów, 1929.

Chowaniec Cz, Ormianie w Stanisławowie w XVI i XYIII wieku, Stanisławów, 1928.

Czołowski Aleksander i Janusz Bohdan, Przeszłość i zabytki województwa Tarnopolskiego, Tarnopol, 1926.

Dachkevitch Ya. R., Kipchak Acts of the Armenian Law Court at Kamenetz Podolsk (1559—1567) as a Cultural and Historical Monument, „Ural-Altaische Jahrbücher", vol. 36, fasc. 3—4, MCMLXIV, Wiesbaden, 1965.

Dachkévytch Yar., „Chronique ou annales ecclésiastiques" de Stépànos Rośka, „Revue des études Arméniennes", t. III, Paris, 1966.

Dachkévytch Yar., L'établissement des Arméniens en Ukraine pendant les Xle-XVIIIe siécles, „Revue des études Arméniennes", t. V, Paris, 1968.

Dachkévytch Yar., Les historiens Arméniens en Ukraine au XVIIIe siécle „Revue des études arméniennes", t. IX, Paris, 1972.

Dachkévytch Yar., Les Arméniens á Kiev (jusqu'á 1240), I erp., „Revue des études arméniennes", N 5, t. 10, Paris, 1973—1974.

Deny Jean et Tryjarski Edward, „Histoire du sage Hikar" dans la version armeno-kiptchak, ,,Rocznik Orientalistyczny", 1964. t. XXVII, z. 2.

Deny Jean, L'Arméno-Coman et les „Ephémérides" de Kamieniec (1604—1613), Ural-Altaische Bibliothek fortzetzung der „Ungarischen Bibliothek", Wiesbaden, 1957.

Deny Jean, Les indications sur les textes inédits en turk-kiptchak-coman, „Journal Asiatique", Paris, 1921.

[стр. 272]

Donigiewicz Stan., Мара koscioła ormiańsko-katolickiego w Polsce (od XIII do- XX w.), в кн. Lechicki Czesław, Kosciół ormianski w Polsce, Lwów, 1928.

Encyklopedja kościełna, t. XVII, Warszawa, 1891. Galicya, jej ziemia, płody i ludy. Z p'sm pośmiertnych księdza Franciszka Siarczyńskiego, Dodatek tygodniowy przy „Gazecie Lwowskiej", No 41, dnia

10. Lwow, 1857.
Grigorian V., Un document intéressant concernant l'histoire des Arméniens de Moldavie, „Studia et Acta Orientalia", V—VI, Bucarést, 1967.
Grigorian, W. Dokumenty о wiekowej przyjażni, „Czerwony Sztandar", Wilnius, 9 lutego, 1977.

Gromnicki Tadeusz, Ormianie w Polsce, ich historja, prawa i przywileje, Warszawa, 1889.
Kościów Zbigniew, Muzyka polskich Ormian, Opole, 1976.
Krzyżanowski Stan., Kościoł N. Maryi Panny w Mohylowie nad Dniestrem, Dniestrem, Kraków, 1867.

Lewicki M., Kohnova R., La version turque-kiptchak du „Code des lois des Arméniens Polonais" d'aprés le ms. No. 1916 de la Bibliothéque Ossolineum, „Rocznik Orientalistyczny", t. XXI, Warszawa, 1957.
Łoziński W., Patrycyat i mieszczanstwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Lwów, 1902.
Łoziński W., Złotnictwo lwowskie w dawnych wiekach (1384—1640), Lwów, 1889, wyd. 2-е, Lwów, 1911.
Łoziński W., Sztuka lwowska w XYI i XYII w. Architektura i rzeżba, Lwów,1898.
Dr. Maciszewski Maurycy, Brzeżany w czasach Rzeczypospolitej Polskiej (monografia historyczna), Brody, 1910. Macler Fréderic, Rapport sur une mission scientifique en Galicie et en Bukovine, „Revue des études arméniennes", t. VII, Paris., 1927.
Mańkowski Т., Sztuka Ormian lwowskich, Kraków, 1934.

Mańkowski Т., Orient w polskiej kulturze artystycznej, Wrocław-Kraków. 1959.
Marczyński W.,. Statystyczne, topograficzne i historyczne opisanie gubernii Podolskiej z rycinami i mappami, t. 1, Wilno, 1820, т. 3, Wilno, 1823.
Mārturii Armeneṣti despre România extrase din Cronica Armenilor din Camenita I-a (1430-1610) Сu о prefatâ de H. Dj. Siruni, Bucureṣti, 1936, Academia Românǎ, Mem. Secṭiunii istorice seria III, tomul XYII, mem. 14.

Mikosza J., Obserwacje polityczne państwa tureckiego, cz. I, Warszawa, 1787.

Müller F., Zwei armenische Inschriften aus Galizien und die Gründungs-Urkunde der armenischen Kirche in Kamenec Podolsk, „Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Akademie der Wissenschaften", CXXXV, Bd II Abh., Wien, 1896.

Obertyński Z., Die Florentiner Union der polnischen Armenier und ihr Bischofskatalog, Roma, 1934. Obertiński Z., Die polnischen Armenier und ihr Erzbischof Andreas in Jazłowiec, ,,Handes amsorja", Wien, 1961, No 10—12.

[стр. 273]

Obszerna wiadomość о polączeniu narodu ormiańsko-polskiego. ,,Żródło dziejowe", t. 2, Warszawa, 1876. Pawiński A., Dzieje Zjednoczenia Ormian polskich z kościołem rzymskim w XVII w., Warszawa, 1876. Petrowicz Gregorio, L'unione degli Armeni di Polonia con la Santa sede (1626—1686), Roma, 1950. Petrowicz Gregorio, La Chiesa Armena in Polonia. Roma, 1971. Pidou A. M., Krótka wiadomoćś о obecnym stanie, początkach i postęple misji apostolskiej do Ormian, ,,Żródło dziejowe", t. 2, Warszawa, 1876.
Pobóg Górski Władislaw, Powiat Mohylowski w gubernii Podolskiej, Kraków, 1902.
Prawa у artykuły Ormian lwowskich. Łacińskiego oryginalu pilnie na polski język przetlumaczone roku 1601, ,,Biblioteka starożytna pisarzy polsklch", t. I, Warszawa, 1843.
Przeżdziecki Alexander. Podole, Wołyń, Ukraina. Obrazy miejsc i czasów, t. drugi, Wilno, 1841.
Relacja nuncjuszów apostolskich i innych osób о Polsce od r. 1548 do 1690, t. 1, Berlin-Poznań, 1864. Reychman Jan, Badania and językiem ormiańsko-kipczackim i dziejam i Ormian polskich, „Przegląd Orientalistyczny", Warszawa, 1971, N 1.
Reychman Jan, Tryjarski Edward, Z leksykografii Ormian polskich XVII i, XVIII w., .Przegląd Orientalistyczny", Warszawa, 1962, No 4.
Rolle Michał. Z życia Ormian Kamienieckich w XVII i XVIII wieku, „Swiat" (dwutygodnik illustrowany), Kraków, 1891, No 12, 13, 14.
Roszko Kazimirz, Ormiane Polscy jak autorzy słowników ormiańskich, ,,Przegląd Orientalistyczny, 1962, No 4. Siarczyński F., Galicya, jej ziemia, płody i ludy. Z pism pośmiertnych. Dodatek tygodniowy przy „Gazecie Lwowskiej", Lwów, 1857, No 41.
Silva rerum księdza Szymona Krzysztofowicza, kanonika katedry kamienieckiej. officiała Podolskiego, proboszcza Mohilowskiego (1763—1808). Wydał Stanisław Krzyżanowski, Odessa, 1864.
Sokalski Bronisław, Rys geograficzno-statystyczny Złoczowskiego Okręgu szkolnego wraz z dokałdnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (Złoczowskie i Brodzkie), Złoczów, 1885.
Słownik geograficzny Królestwa polskiego i innich krajów słowiańskich, t. 1 Warszawa, 1880, t. III, Warszawa, 1882, t. VI, Warszawa, 1885, t. VII, Warszawa, 1886, t. VIII, Warszawa, 1887, t. IX, Warszawa, 1888, t. X, Warszawa, 1889, t. XIV, Warszawa, 1895.
Schütz E., An Armeno-Kipchak Chronicle on the Polish-Turkish Wars in 1620—1621, Budapest, 1968. Schütz E., On the Transcription of Armeno-Kipchak, „Akta Orientalia Hung.", t. XII, fasc. 1—3, Budapest, 1961.
Szaraniewicz Izydor, Ormiane na Rusi Podolu, „Szkoła" t. II, Lwów, 1868.

[стр. 274]

Tryjarski Edward, Aus der Arbeit an einem armenisch-kiptschakisch-polnischfranzösischen Wörterbuch, „Ural-Altaische Jahrbücher", Band XXXIII, Heft 3—4, Wiesbaden, 1960.

Tryjarski Edward, Dictionnaire arméno-kiptchak d'aprés trois manuscripts des collections Viennoises, t. I, fasc. 1, Warszawa, 1968, t. I, fasc. 2, Warszawa, 1968, t. I, fasc. 3, Warszawa, 1969, t. I, fasc. 4, Warszawa, 1972.

Tryjarski E. Ze studiów nad rękopisami i dialektem kipczackim Ormian polskich, „Rocznik Orientalistyczny", t. ХХIII, z. 2, Warszawa, 1960.

Uranowicz Z.,Zarys dziejów miasta Złoczowa, Złoczów, 1914.

Vasáry S., Armeno-kipchak parts from the Kamenets Chronicle, «Acta Orientalica Academiae Scientarium Hungaricae", t XXII (2), Budapest, 1970.

Wójcik-Keuprulian Bronisława, Kilka uwag о muzyce ormiańskiej, „Posłaniec Św. Grzegorza", Lwów, 1930, N38—39.

Wójcik-Keuprulian Bronisława, Z dziejów Ormian w Polse, „Posłaniec Św. Grzegorza", 1931, N 52.

Wójcik-Keuprulian Bronisława, Musyka Bliższego Vschodu, I. Muzyka ormiańska, „Kwartalnik Muzyczny", Warszawa, 1932, N 14—15.

Wójcik-Keuprulian Bronisława, О kolendach Ormian Polskich, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie", Lwów, 1934, zesz. 2.

Z[acharyasiewicz] X., Wiadomość о Ormianach w Polszcze, „Biblioteka naukowego zakładu imenia Ossolińskich", t. II, Lwów, 1842.

Zakrzewska-Dubasowa Mirosława, Ormianie Zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem, Lublin, 1965.

Дополнительная информация:

Источник: Григорян В.: "История армянских колоний Украины и Польши" (армяне в Подолии), Ер.: Издательство АН Арм. ССР,1980.
Сканирование, распознавание и корректировка: Лина Камалян

См. также:
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice