ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Թադևոս Հակոբյան

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔՆԵՐԸ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմ, տիտղոսաթերթ, 1-2 էջեր

Երկու խոսք

Քաղաքների ծագումն ու զարգացումը Հայաստանում հնագույն ժամանակներից մինչև XX դարի սկզբները (համառոտ տեսություն)

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ՊԱՐՍԿԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔՆԵՐԸ

Ներդիր 1

Ներդիր 2

Ներդիր 3

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1987:
Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյանը

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice