ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Թադևոս Հակոբյան

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ (1500–1800 ԹԹ.)


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Տիտղոսաթերթ

Առաջաբանի փոխարեն

I. 1501 —1746 թվականների քաղաքական իրադարձությունները Հայաստանում և Երևանը

II. Ազատագրական և սոցիալական շարժումները XVIII դարի առաջին քառորդում

III. Երևանի քաղաքական պատմության և ազատագրական շարժման կարևորագույն անցքերը XVIII դ. երկրորդ կեսում

IV. Երևանի խանության և Երևան քաղաքի վարչակարգը XVI — XVIII դարերում

V. Քաղաքի տնտեսական-հասարակական կյանքը XVI — XVIII դդ.

VI. Բնակչությունը

VII. Քաղաքի կոմունալ պայմաններն ու ներքին կյանքը

VIII. Մշակույթը

Եզրափակում

Համառոտ ժամանակագրություն և տեղեկատու ցուցակ

Վկայակոչված գրականության ցանկ

Резюме

Summary

Տեղանունների ցանկ

Անձնանունների ցանկ

Վերջնատիտղոս

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը (1500—1800 թթ.). – Եր., Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1971։
Scanned: Վահագն Մխոյան
OCR: Դիանա Ազատյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice