ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Հովհան Մամիկոնյան

ՏԱՐՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ


[էջ 168]

ԱՆՁՆԱՆՈԻՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Ա

Աբեղյան Մ. — 53
Աբդըռահիմ — 113, 114
Ագաթանգեղոս — 31, 33, 36, 39
Աթանագինես — 20, 26, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 56
Ակդենոս — 35, 41
Աղբիանոս — 32, 44, 50, 51, 57, 58
Անակ — 31, 32, 34, 37, 38, 39
Անաստաս— 25, 26, 28, 31, 33, 34
Անդրե (առաքյալ) — 26, 31
Անդրեաս — 60, 67
Անքիկոս — 26
Անտոն— 20, 22, 26, 28, 29, 30, 35, 48, 51, 54, 57, 58, 59, 60, 67, 72, 78
Աստղիկ — 104
Աստված— 20, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 42, 51, 53, 58, 59, 63, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 87, 91, 95, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 109, 113, 114, 116
Ասուր — 85, 86, 93, 94
Արձան — 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48,
Ավագ Անտոն — 22, 28
Արշակունի — 31, 32, 33, 36, 37, 38, 44
Արտևան (Արտավան) — 31, 37
Աքյուղաս — 28, 34

Բ

Բագրատունյաց — 56, 63
Բարդա — 33, 39
Բարդուղիմեոս — 22, 27, 60, 67
Բարդուղիմեոս (2-րդ) — 60, 67
Բեկտոր— 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 39
Բուրտար — 32, 33, 39

Գ

Գայլ Վահան— 67, 74, 85, 90
Գայոս — 25, 26, 29, 31, 34
Գեդռեհոն— 54, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65
Գիսանե — 20, 25, 26, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 59
Գորգ Շատախոս — 110
Գռեգուռոզ— 83, 90
Գրիգոր Լուսավորիչ— 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 72, 78, 92, 99, 104, 111, 114, 115
Գրիգոր Վանական — 60, 67
Գրիգոր (վանահայր) — 105

[էջ 169]

Դ

Դավիթ — 33, 39, 104
Դեմետր— 20, 25, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58
Դիմարիոս — 36, 41, 71, 78
Դիոկղետիանոս (Դեկոս) — 33, 35, 39, 41
Դռով (Դրով) — 53, 60

Ե

Եղիազարոս— 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 42
Եպիփան— 22, 28, 29, 35, 48, 54, 59, 67, 71, 78, 97, 104, 111
Եվթաղե — 32, 33, 38, 39
Եփրեմ — 60, 67

Զ

Զենոբ Ասորի— 19, 21, 29, 30, 31, 115, 116
Զգոն — 33, 38
Զենոբ Գլակ — 25, 26, 35, 36, 37, 59, 67

Թ

Թադեոս առաքյալ — 22, 27, 32, 37
Թեովնաս — 28, 34, 71, 78
Թողիկ— 60, 61, 67, 68, 69, 72, 74, 78, 81, 88, 115

Ի

Պ(Իսիդոն)՞ — 44, 50, 51
Պաղակ— 108

Խ

Խոսրով Կոդակ (՞) 30, 31, 32, 34, 35
Խոսրով Մեծ — 37, 38, 39
Խոսրով (պարսիկ) — 64, 65, 66, 67, 90, 98, 104, 105, 109, 112, 113, 115
Խոսրովուհի — 33, 38

Ծ

Ծիծառնիկ — 110, 111

Կ

Կյուրեղ — 60, 64, 67, 71
Կոմիտաս — 60, 67
Կոստանդիանոս — 34, 40, 50, 57
Կրոնիդես— 20, 26, 29, 30, 35, 48, 51, 54, 57, 59, 60, 67, 72, 78
Կուառ — 47, 53
Կարապետ — 22, 116
սբ. Կարապետ-Մկրտիչ — 42, 69
Կարապետ-Քրիստոսի— 55, 106

Հ

Հակոբ — 33, 38, 39
Համամ — 112, 113
Հերակլ — 97, 104, 109, 112, 113, 115
Հիսուս— 23, 29, 59, 66
Հովհան (Կեսարացի) — 110
Հովհան Մամիկոնյան — 116
Հովհաննես Ավետարանիչ — 35, 40, 41
Հովհաննես Մկրտիչ — 20, 25, 40, 55, 60, 62, 76, 89, 102
Հովհաննես (վանական) — 60, 67, 71, 78
Հովհաննես Կարապետ — 34, 35, 82
Հոռի — 47, 53

[էջ 170]

Ղ

Ղուկաս — 26, 31
Ղեոնդիոս — 25, 40, 41
Ղևոնդ — 19, 34, 35

Մ

Մակար — 60, 67
Մահմեդ — 113
Մամիկոնյաններ— 20, 21, 25, 26, 30, 32, 48, 54, 60, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 81, 88, 98, 99, 104, 105, 111, 115, 116
Մանկնոս — 113
Մարիամ — 33, 61, 68, 82, 88
Մարիամ (Գրիգորի կինը) — 39
Մարկեղիոս — 28, 29, 34
Մարմառ — 115
Մեղտես — 47, 53
Մենանդր — 26, 31
Մեստակես — 41, 47
Միհրան — 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94
Միհրխոսրով (Միհրան Խոսրով) — 101, 102
Մովսես — 22, 27, 60, 67
Մորիկ — 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74

Ն

Նարկեսոս— 71, 78
Ներսես — 60, 67
Ներսես— 110, 111, 114, 116,
Նիխորճե (ս) ֊ 64, 72
Նիկոմաքոս — 33, 39

Շ

Շապուհ

Ո

Որմիզդ — 64, 71, 72

Պ

Պաղակ — 108
Պարթև (Արտաշիրը)— 31, 32, 37
Պարթև Մեծ — 83, 90
Պողիկարպոս — 35, 40, 67, 71, 74, 78
Պորպե(ս) — 83, 90
Պենդետոս — 113

Ջ

Ջամբո Խոսրով— 64, 71, 72, 73, 74, 97, 98, 105, 111, 112
Ջիվանշիր — 33, 38
Ջոջիկ — 112, 114

Ռ

Ռահան— 84, 85, 91, 92
Ռեգես (լփնաց) — 33, 38
Ռստակես (Արիստակես) — 33, 39

Ս

Սամվել —116
Սակդենե — 33, 39
Սահակ — 60, 67
Մահակ — 60, 67, 90
Սահուռ — 114,
Սեբեոս — 104

[էջ 171]

Սեղբեստրոս — 34 ,40
Սերեմ — 93, 100
Սիմաքոս — 29, 34
Սիմոն — 71, 78
Սիուս — 21, 26
Սոփի — 32, 33, 38
Ստեփանոս — 60, 67, 82, 88, 97, 104, 111, 119
Սուրեն (Վախթանգի եղբայրը) — 90, 91, 92, 98, 99, 100
Սուրեն — 33, 38
Սուրտինոս Եփեսացի — 36, 42
Սմբատ Մամիկոնյան— 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 108
Սմբատ (Հաշտենքի)— 95, 96

Վ

Վախթանգ — 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 105 113, 114, 115, 116
Վահ — 85, 92
Վահան Կամսարական — 88, 95, 96, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 110, 115
Վահան Մամիկոնյան— 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 103, 105, 106, 111
Վահան Մամիկոնյան (Սմբատի որդին) — 92, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112
Վահան (Վարազի որդին) — 101, 105
Վահան (Պալունյաց))- 94
Վաղարշակ — 47, 53
Վաղարշ (պարսիկ) — 31, 37
Վաշդեն (վրաց իշխան) — 112, 113, 114,
Վաշիր — 78, 79, 80, 84, 86,
Վարազ— 92, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 108
Վարդպատրիկ —61, 68
Վարդուհրի — 96, 105, 106, 107
Վրթանես — 33, 39

Տ

Տիգրան — 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108,
Տիրան Մամիկոնյան — 33, 38, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 114
Տրդատ Մեծ— 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 39, 50, 51, 52, 53,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 92, 99, 115
Տիմոթեոս — 21, 23, 24, 26, 29

ՈԻ

Ուգուհի (Ոդուհի)— 32, 33, 38

Փ

Փարմեղոս — 35, 41
Փոկաս — 66, 67, 73, 74

Ք

Քաջակորովն Մուշեղ — 67, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 88, 98, 99, 105, 106, 116
Քրիստոս— 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 42, 48, 66, 73, 79, 86, 91, 97, 99, 104, 105, 106, 109, 111, 113, 114, 115, 116

 


1. Տիտղոսաթերթ եւ այլն  |  2. Նախաբան
3. Տարոնի պատմությունը, որ թարգմանել է ասորիների Զենոբ եպիսկոպոսը
4. Պատճեններ I- IV... Ծիծառի Խաչի պատմությունը... Վահանի որդի Տիրանի մահվան եւ աղի ծովի ափին տեղի ունեցած պատերազմի մասին...
5. Ձեռագրերը և հրատարակությունները  |  6. Ծանոթագրություններ
7. Անձնանունների ցանկ  |  8. Տեղանունների ցանկ
9. Բովանդակություն (ըստ գրքի)

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ ԵՐԵՎԱՆ «ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԳՐՈՂ» — 1989
Տրամադրեց՝ Միքայել Յալանուզյան
Սկան՝ Միքայել Յալանուզյան
OCR՝ Միքայել Յալանուզյան
Ուղղագրում՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice