ArmenianHouse.org - Armenian Literature, History, Religion
ArmenianHouse.org in ArmenianArmenianHouse.org in  English

Because of multiple languages used in the following text we had to encode this page in Unicode (UTF-8) to be able to display all the languages on one page. You need Unicode-supporting browser and operating system (OS) to be able to see all the characters. Most of the modern browsers (IE 6, Mozilla 1.2, NN 6.2, Opera 6 & 7) and OS's (including Windows 2000/XP, RedHat Linux 8, MacOS 10.2) support Unicode.

К ОСВЕЩЕНИЮ ПРОБЛЕМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ И ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ
АРМЕНИИ

| Содержание | Next

[стр. 2]

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ԳԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԱՂՎԱՆՔԻ
ԵՎ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԿՈՂՄԱՆՑ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ
ՇՈՒՐՋ

ՀԱՏՈՐ Ա

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆ— 1991

[стр. 3]

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИИ

К ОСВЕЩЕНИЮ ПРОБЛЕМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ
И
ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ
АРМЕНИИ

ТОМ I

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЕРЕВАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЕРЕВАН — 1991

[стр. 4]

ԳՄԴ 63.3(2 Ар)
К 117

Редакционная коллегия

Б. А. АРУТЮНЯН, С. Т. МЕЛИК-БАХШЯН, Ю. И. МКРТУМЯН, И. М. МУРАДЯН, Г. X. САРКИСЯН, Л. А. ХУРШУДЯН

Составитель: П. М. МУРАДЯН
Редактор: Л. А. ХУРШУДЯН

К 117 К освещению проблем истории и культуры Кавказской Албании и восточных провинций Армении /Ереван, гос. ун-т, Ин-т востоковедения АН Респ. Армении; [Редкол.: Б. А. Арутюнян и др.].—Т. 1— .—Ер.: Изд-во Ереван, ун-та, 1991 — Т. 1/(Сост. П. М. Мурадян; Ред. Л. А. Хуршудян] —1991.— 520 с.

Включенные в сборник исследования и рецензии посвящены обстоя-тельному рассмотрению проблем истории, исторической географии, источниковедения и истории культуры как собственно Кавказской Албании, так и восточных провинций исторической Армении. Прослеживая пути и методы искаженного отражения названных проблем в современной азербайджанской исторической науке, авторы доказывают научную и методологическую несостоятельность сочиненных «концепций», приводивших к кривотолкам в этно-политических представлениях народов Закавказья.

Критический анализ процесса исторического развития и надежная источниковедческая база воссоздают реальную средневековую историческую обстановку в регионе.

 

     0503020913
K  ____________ 46-90

     704(02)-91

ББК 63.3 (2 Ар)

ISBN 5—8084—0115—1 © Мурадян П. М. (составитель) 1991

Дополнительная информация:

Источник: К освещению проблем истории и культуры Кавказской Албании и восточных провинций Армении. Составитель: П. М. Мурадян; Издательство Ереванского гос. университета, 1991
Отсканировано: Ирина Минасян
Распознавание и корректирование: Лина Камалян

См. также:
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice