ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Թադևոս Հակոբյան

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔՆԵՐԸ


Կազմ, տիտղոսաթերթ... | Երկու խոսք | Քաղաքների ծագումն ու զարգացումը...

Ադամակերտ | Ալաշկերտ | Ակն | Ամասիա | Անի| Արաբկիր | Արդահան
Արդվին | Արծկե | Արծն | Արղանա–Մադեն | Արճեշ | Արշակավան
Արշամաշատ | Արտամետ | Արտանուջ | Բաբերդ | Բագարան | Բալու
Բայազետ | Բերկրի | Բիթլիս | Գյումուշխանա | Դիադին | Դիարբեքիր
Դիլման | Երազգավորս | Երզնկա | Զարեհավան | Զարիշատ | Զարիշատ
Իգդիր | Խարբերդ | Խլաթ | Խնուս | Խոզաթ | Խոյ | Կաղզվան | Կամախ
Կապան–Մադեն | Կարաքիլիսե | Կարկաթիոկերտ | Կարին | Կարս | Հազրու
Հասանկալա | Ճապաղջուր | Մալաթիա | Մակու | Մամախաթուն
Մանազկերտ | Մեծկերտ | Մոկս | Մուշ | Շապին-Գարահիսար | Շատախ
Ոստան | Չմշկածագ | Ջերմուկ | Սալմաստ | Սարիղամիշ | Սեբաստիա
Սպեր | Սղերդ | Վաղարշավան | Վան | Տևրիկ | Տիգրանակերտ
Փերի | Ուրմիա | Քղի | Օլթի

Ներդիր 1 | Ներդիր 2 | Ներդիր 3


[կազմ]

cover

[ներդիր-քարտեզ]

Պատմական Հայաստանի սխեմատիկ քարտեզ

[էջ 1]

[էջ 2]

ԳՄԴ 63.3 (2Հ) 41
Հ 177

Գրախոս՝ պատմական գիտությունների դոկտոր
Ա. Ս. ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

Խմբագիր՝ պատմական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Վ. Ա. ԴԻԼՈՅԱՆ

Հակոբյան Թ. Խ.

Հ 177
Պատմական Հայաստանի քաղաքները/ Խմբագիր՝ Դիլոյան Վ. Ա. Եր.։ Հայաստան, 1987,— 256 էջ, 8 թերթ նկ.։

Աշխատությունը բաղկացած է երկու գլխից։ Առաջին գլխում համառոտակի շարադրված է Հայաստանի քաղաքների ծագման և զարգացման պրոցեսը հնագույն ժամանակներից մինչև XX դարի առաջին քառորդի վերջը։ Երկրորդ գլուխն ընդգրկում է Արևմտյան Հայաստանի և Պարսկահայաստանի 72 քաղաքների պատմաաշխարհագրական ուրվագծերը, որոնցում բնութագրված են նրանց բնական պայմանները, քաղաքական պատմության կարևոր պահերը, տնտեսական ու մշակութային կյանքը, վարչական վիճակը, պատմական և մշակութային հուշարձանները, հայ բնակչության ճակատագիրը և այլն։ Գիրքը նկարազարդ է և ունի սխեմատիկ քարտեզ։

Այն նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների, ինչպես նաև պատմաբանների, աշխարհագետների և հայագետների համար։

 

Բովանդակություն  | Հաջորդ էջ
Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1987:
Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյանը

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice