ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Թադևոս Հակոբյան

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔՆԵՐԸ


Կազմ, տիտղոսաթերթ... | Երկու խոսք | Քաղաքների ծագումն ու զարգացումը...

Ադամակերտ | Ալաշկերտ | Ակն | Ամասիա | Անի| Արաբկիր | Արդահան
Արդվին | Արծկե | Արծն | Արղանա–Մադեն | Արճեշ | Արշակավան
Արշամաշատ | Արտամետ | Արտանուջ | Բաբերդ | Բագարան | Բալու
Բայազետ | Բերկրի | Բիթլիս | Գյումուշխանա | Դիադին | Դիարբեքիր
Դիլման | Երազգավորս | Երզնկա | Զարեհավան | Զարիշատ | Զարիշատ
Իգդիր | Խարբերդ | Խլաթ | Խնուս | Խոզաթ | Խոյ | Կաղզվան | Կամախ
Կապան–Մադեն | Կարաքիլիսե | Կարկաթիոկերտ | Կարին | Կարս | Հազրու
Հասանկալա | Ճապաղջուր | Մալաթիա | Մակու | Մամախաթուն
Մանազկերտ | Մեծկերտ | Մոկս | Մուշ | Շապին-Գարահիսար | Շատախ
Ոստան | Չմշկածագ | Ջերմուկ | Սալմաստ | Սարիղամիշ | Սեբաստիա
Սպեր | Սղերդ | Վաղարշավան | Վան | Տևրիկ | Տիգրանակերտ
Փերի | Ուրմիա | Քղի | Օլթի

Ներդիր 1 | Ներդիր 2 | Ներդիր 3


ՆԵՐԴԻՐ

 

Դիարբեքիրի բերդը

Դիարբեքիրի բերդը

 

Երազգավորս — ավերակ շենք

Երազգավորս — ավերակ շենք

 

Խարբերդ — համայնապատկերը

Խարբերդ — համայնապատկերը

 

Էրզրում — համայնապատկերը

Էրզրում — համայնապատկերը

 

Խլաթի ավերակները

Խլաթի ավերակները

 

Դիարբեքիր — տեսարան

Դիարբեքիր — տեսարան

 

Կարսի պաշտպանական պարիսպները

Կարսի պաշտպանական պարիսպները

 

Կարսի Առաքելոց եկեղեցին

Կարսի Առաքելոց եկեղեցին

 

Հասանկալա — հին բերդն ու ջերմուկը

Հասանկալա — հին բերդն ու ջերմուկը

 

Մշո Առաքելոց եկեղեցին

Մշո Առաքելոց եկեղեցին

 

Շապին Գարահիսար — համայնապատկերը

Շապին Գարահիսար — համայնապատկերը

 

Վանի բերդը

Վանի բերդը

 

Վան — համայնապատկերը

Վան — համայնապատկերը

 

Նախորդ էջԲովանդակություն
Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1987:
Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյանը

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice